Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STREFA ZAWODNIKA REGULAMIN

REGULAMIN

 

W związku z wieloktronym kopiowaniem naszego regulaminu na inne strony internetowe i materiały drukowane informujemy, że  podlega on ochronie praw autorskich, jak każdy inny tekst.Regulamin Pucharu Polski w Dogtrekkingu

1. Cel zawodów

 •  Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
 •  Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
 •  Wyłonienie najlepszych zawodników w Dogtrekkingu.
 •  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Nazwa imprezy

Puchar Polski w Dogtrekkingu 2017

3. Organizator:

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyńska 7
41 - 500 Chorzów

4. Kontakt:

Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl

Oficjalny mail:
info@dogtrekking.com.pl 

5. Terminy:

 • 22.04 – Lubliniec
 • 20.05 – Sanok
 • 17.06 – Szczawno – Zdrój
 • 26.08 – Przesieka
 • 16.09 – Wisła
 • 14.10 – Złoty Stok

6. Warunki uczestnictwa:

Puchar Polski w Dogtrekkingu to ogólnopolska impreza turystyczno - sportowa. Uczestnikiem będzie osoba, która spełni następujące warunki:

 •  Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.dogtrekking.com.pl (preferowana rejestracja on-line) lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów,
 •  Dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez banki internetowe).


Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio, telewizję i oficjalnych partnerów imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

 

Prawo do startu w dogtrekkingu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Na dystansie Long nie mogą startować osoby poniżej 16 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu na określonym dystansie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 18.00. Uczestnik który nie dotrze na metę do godziny 18.00 zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora o swoim położeniu. Nie dotarcie do godziny 18 na mete jest rownoznaczne z nie ukończeniem zawodów.

Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy. W wypadku edycji w Przesiece organizator pomaga wrócić zawodnikom do bazy wyłącznie z wybranych punktów.

7. Psy:

Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.

Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.

Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu to 9 lat. Jeżeli pies jest starszy może brać udział w dogtrekkingu po okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia.

Waga plecaka dla psa nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.

Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.

Wszystkie psy biorące udział w dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

Przez cały czas trwania startu to znaczy od wyruszenia na trasę, aż po przekroczenie mety uczestnik ma obowiązek towarzyszyć psu z którym wystartował.

Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

8. Wyposażenie:

Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:

 • mapę (otrzymaną od organizatora)
 • telefon komórkowy,
 • miskę,
 • wodę dla psa w ilości min. 1 litr.
 • plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt.
 • but dla psa
 • W wypadku imprez rozgrywanych w górach (Złoty Stok, Przesieka, Wisła) należy dodatkowo zabrać:
 • bandaż elastyczny lub półelastyczny, minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi
 • bandaż dziany minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi

 

Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna być zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie.

Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.

Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.

Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora.

Zabrania się korzystania z urządzeń GPS obsługujących mapy i innych typowo turystycznych odbiorników. Jedyne urządzenia GPS z których można korzystać to zliczające przebyty dystans i czas.

Zawodnik obowiązkowo zdaję sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od razu po przekroczeniu linii mety.

Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.

9. Opłaty startowe:

Start indywidualny, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 7 dni przed imprezą:

 • 50 zł – dystans Mini
 • 60 zł – dystans Mid
 • 70 zł – dystans Long

Start w kategorii rodzinnej, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 7 dni przed imprezą:

 • 45 zł - dystans Mini
 • 50 zł - dystans Mid

Opłata za start indywidualny, dokonywana w biurze zawodów:

 • 65 zł - dystans Mini
 • 75 zł - dystans Mid
 • 85 zł - dystans Long

Opłata za start w kategorii rodzinnej, dokonywana w biurze zawodów:

 • 60 zł - dystans Mini
 • 65 zł - dystans Mid

W kategorii Rodzinnej dzieci do lat 16 zwolnione są z opłaty startowej.

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora do 7 dni przed zawodami oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.

W przypadku dokonania przelewu po terminie, uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w biurze zawodów.

Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska osoby za które dokonywana jest opłata oraz nazwę miejscowości gdzie odbywają się zawody. W przypadku opłaty za więcej niż 1 osobę, należy dopisać imiona wszystkich uczestników.

 Numer konta na które należy dokonywac opłat startowych: 50 1020 5558 1111 1199 3660 0175

Opłata za start wolontariusza : - 15 zł od aktualnie obowiązujących opłat.
Warunkiem jest pisemne wypełnenie formularza wraz z podpisem kierownika schroniska poświadczającym aktywność wolontariusza w danym schronisku, wysłane w formie elektronicznej do 7 dni przed startem na mail: info@dogtrekking.com.pl.
Formularz do pobrania [KLIKNIJ]
Psy ze schroniska mogą wystartować tylko na dystansach MINI oraz MID.

10. Przybliżony program zawodów:

Program każdej imprezy może różnic się nieznacznie w zależnosći od dostępności dystansu LONG. Start LONGa może ulec zmianie.
Start MINI i MIDA zawsze jest wspólny. W przypadku zmiany programu imprezy, pojawi się informacja na ten temat.

Piątek:

godz. 19.00 - 20.00 - I odprawa weterynaryjna, weryfikacja zgłoszeń

Sobota:

godz.7.00 - 9.30 - II odprawa weterynaryjna, weryfikacja zgłoszeń
godz. 8.20 - odprawa techniczna zawodników (Long)
godz. 8.30 - start zawodników w kategorii Long
godz. 9.50 - odprawa techniczna zawodników (mid i mini)
godz. 10.00 - start zawodników w kategorii Mid i Mini
godz.13.00 - pokazy oraz ciepły posiłek regeneracyjny (do wyboru mięsny i bezmięsny)
godz. 17.00 - dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród ( Godzina uzależniona od powrotów uczestników z trasy. Isnieje możiwość przeprowadzenia dekoracji wcześniej).

11. Dystanse:

Mini ok. 15 km - dystans skierowany głównie dla debiutantów,  nie jest wliczany do punktacji Pucharu Polski. O przeprowadzeniu dystansu mini informuje organizator najpóźniej na 3 tygodnie przed imprezą.

Mid ok. 25 km – przybliżona liczba km do przejścia, dokładna zostanie podana na podstronie danej edycji

Long ok. 40 km – przybliżona liczba km do przejścia, dokładna zostanie podana na podstronie danej edycji


W Lublińcu, Sanoku oraz Złotym Stoku do wyboru są trzy warianty trasy: Mini, Mid i Long.

W Szaczwnie – Zdrój, Wiśle oraz Przesiece dostępne są dwa warianty tras: Mini i Mid.

Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.

Podane odległości dotyczą przejścia trasy drogami/ścieżkami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.

Organizator zastrzega sobie prawo to zmiany długości tras lub rezygnacji z przeprowadzenia określonego dystanu dostosowując je do panujących warunków.

12. Trasa:

Start do Dogtrekkingu na wszystkich dystansach odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania dogtrekkingu.

Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych.

Jeżeli na trasie będą znajdować się funkcyjni zawodnik ma obowiązek stosować się do ich zaleceń, również w kwestii wyboru kierunku marszu.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty będą ponumerowane i należy zaliczać je w kolejności od pierwszego do ostatniego. Ominięcie chociaż jednego punktu kontrolnego uniemożliwia formalne zaliczenie dogtrekkingu. Sędzia może warunkowo zaliczyć dogtrekking w wypadku pominięcia przez zawodnika jednego punktu kontrolnego jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 20 min, max 2h), zasada ta nie może być stosowana przy miejscach 1,2,3.

Na trasie dogtrekkingu będzie znajdował się punkt żywieniowy (za wyjątkiem edycji w Przesiece).

Poinformowanie organizatora/sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem dogtrekkingu.

Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora. W przeciwnym razie może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej organizatora lub innych służb.

Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy. W wypadku edycji w Przesiece organizator pomaga wrócić zawodnikom do bazy wyłącznie z wybranych punktów.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Long i Mid i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie dogtrekkingu.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.

Na terenach parków narodowych, rezerwatów oraz innych miejsc o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, zabronione jest poruszanie się poza szlakami turystycznymi i ogólnodostępnymi drogami.

13. Karta zawodnika:

Najważniejszym dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta musi zostać czytelnie podpisana i wypełniona drukowanymi literami (w niektórych wypadkach wymaga się użycia perforatora). Hasła wpisane do karty muszą zostać przepisane czytelnie i bezbłędnie. Błędy ortograficzne będą traktowane jako niezaliczenie punktu.

Wypełniona poprawnie karta zawodnika nie jest jednoznaczna z zaliczeniem dogtrekkingu. Jeżeli na trasie znajdują się dodatkowe punkty kontrolne na których będzie sprawdzana obecność zawodników, zawodnik ma obowiązek zgłosić się do funkcyjnego spisującego zawodników.

14. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 •  pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu (dyplomy rozdawane są w trakcie dekoracji, nie wysyłamy dyplomów pocztą).
 •  kolorowa mapa i karta zawodnika (oddwane na mecie)
 •  prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce, ciasta, itp.). Poza imprezą w Przesiece
 •  posiłek regeneracyjny po starcie
 •  nagrody dla zwycięzców dystansów klasyfikowanych w Pucharze Polski (mini, mid, long),

15. Klasyfikacje:

 •  Mężczyźni Long (edycje rozgrywane w Lublińcu, Sanoku, Złotym Stoku)
 •  Kobiety Long (edycje rozgrywane w Lublińcu, Sanoku, Złotym Stoku)
 •  Mężczyźni Mid
 •  Kobiety Mid
 •  Rodzina Mid
 •  Kobiety, Mężczyźni, Rodziny Mini
 •  Kluby/ Drużyny (zawodnicy startujący indywidualnie lub w kat. rodzinnej mogą podawać nazwy formalnych lub nieformalnych stowarzyszeń do których należą). Podsumowanie klasyfikacji drużynowej odbywa się na Finale Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

16. Klasyfikacja Rodzinna:

Klasyfikacja rodzinna Dogtrekkingu będzie przeprowadzona na dystansie Mid oraz Mini.

Na dystansie mini nie wliczanym do Pucharu Polski nie ma odzielnej klasyfikacji rodzinnej - rodziny startują w jednej kategorii z zawodnikami startującymi indywidulanie.

Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. Istnieją odstępstwa od tej reguły, które są zawsze rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.

Całą rodzina może startować z jednym psem. Członkowie rodziny mogą startować z maksimum dwoma psami na jednego członka rodziny.

W Klasyfikacji Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły min. dwóch członków rodziny.

Różnica czasu przekroczenia mety przez członków zespołu nie może być większa niż 30 sekund.

Czas przekroczenia mety liczony jest od zawodnika (członka rodziny) który ma na sobie numer startowy (rodzina startuje z jednym numerem startowym). Zasada ta obowiązuje w przypadku pomiaru czasu za pomocą chipów. W pozostałych przypadkach jako czas całej rodziny przyjmuje się czas przekroczenia mety ostatniego członka rodziny.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zgłoszonej rodziny.

17. Drużyny:

W trakcie rozgrywania Pucharu Polski w Dogtrekkingu zostaną wyłonienie najlepsze drużyny. Za osobę reprezentującą drużynę rozumie się każdą osobę, która wpisze w formularzu zgłoszeniowym jej nazwę. Każda osoba podająca się za członka tej samej drużyny zbiera punkty na poczet swój oraz drużyny. Drużyna która uzbiera najwięcej punktów wygrywa klasyfikacje.

Kto może tworzyć drużynę:

 •  drużynę może stworzyć każda osoba startująca w Pucharze w kat. indywidualnej. Drużyna może być formalnie działającym klubem (klub rasy, klub sportowy itp.) lub nazwą wymyślona przez kilku przyjaciół.
 •  w ramach drużyny może występować również rodzina, reprezentując siebie poprzez wpisanie w formularzu zgłoszeniowym w miejscu drużyna nazwiska rodzinnego lub też nazwy dowolnego klubu. Punkty zdobywane przez rodzinę dla klubów liczone są tak samo jak przez zawodnika indywidulanego (nie sumuje się punktów zdobytych przez każdego członka rodziny).
 • Zgłoszona przez zawodnika nazwa drużyny w której startuje na danej imprezie nie może być zmieniona. Organizator nie poprawia błędów w nazwie drużyny (błędy w nazwie traktowane są przez system pomiarowy jako "nowa" drużyna).

Najlepsze drużyny zostaną wyróżnione w trakcie imprezy finałowej.

18.Punktacja w Pucharze Polski:

MIEJSCE

LONG

MID

1

1000 pkt

700 pkt

2

900 pkt

650 pkt

3

800 pkt

600 pkt

4

750 pkt

590 pkt

5

700 pkt

580 pkt

6

650 pkt

570 pkt

7

630 pkt

565 pkt

8

620 pkt

560 pkt

9

600 pkt

555 pkt

10

590 pkt

550 pkt

11

585 pkt

545 pkt

12

580 pkt

540 pkt

13

575 pkt

535 pkt

14

570 pkt

530 pkt

15

565 pkt

525 pkt

16

560 pkt

520 pkt

17

555 pkt

515 pkt

18

550 pkt

510 pkt

19

545 pkt

505 pkt

20

540 pkt

500 pkt

21

535 pkt

495 pkt

Itd.

Itd.

Itd.


W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiego samego czasu w zawodach, wszystkim przyznaje się punkty za miejsce, na którym są sklasyfikowani (punkty za miejsca, które by zajęli nie są przyznawane). To znaczy jeśli są dwaj zawodnicy na dziesiątym miejscu, to dostaną w przypadku startu na dystansie long po 580 pkt., a następny 570 pkt. za miejsce dwunaste.

Do ostatecznego sklasyfikowania w Pucharze Polski wymagany jest start w minimum czterech edycjach. W wypadku startu w wszystkich edycjach do sumy punktów nie jest wliczany najsłabszy wynik, chyba że zawodnicy osiągną taką samą ilość punktów.

19.Tytuły:

a) Na poszczególnych edycjach przyznawane będą tytuły zwycięzców edycji.
b) Po zakończeniu wszystkich edycji zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy Pucharu Polski w Dogtrekkingu na podstawie uzbieranych punktów.
c) Tytuły które będą przyznawane najlepszych zawodnikom:

Mężczyźni:

 •  1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu

 Kobiety:

 •  1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu

Rodziny:

 •  1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu

Tytuły zostaną przyznane w trakcie finału Pucharu Polski w Dogtrekkingu w Złotym Stoku.

20. Ruch drogowy:

Dogtrekking będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

21. Kary:

Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 •  Upomnienie.
 •  Upomnienie i kara czasowa (min 1 minuta, max 2 godziny)
 •  Dyskwalifikacja.

22. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

Każdy uczestnik dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Uczestnik może otrzymać worki na odchody w biurze zawodów. W promieniu 20 metrów od biura zawodów oraz startu/mety zlokalizowane będą pojemniki na odchody. Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci do których można wrzucić odchody. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi 20 min karą czasową lub dyskwalifikacją.

23. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Protest neleży zgłosić najpóźniej dwie godziny po przybyciu na metę. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

24. Informacje dodatkowe:

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy dogtrekkingu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

Regulamin Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu:

Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu będą rozgrywane według regulaminu Pucharu Polski w Dogtrekkingu z wyłączeniem p. 19 który zostaje zastąpiony:

1.Na Mistrzostwach Polski zostaną przyznane tytuły mistrzowskie w kat. mid kobiet (open), mid mężczyzn (open), long kobiet (open), long mężczyzn (open), rodziny (open). Tytuły Mistrzostw Polski mogą zostać przyznane wyłączenie obywatelom Polski. Przyznawane będą następujące tytuły:

 • Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
 • Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
 • 2 – Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii long

 • Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
 • Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
 • 2 – Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii long

 • Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii mid
 • Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kat. mid
 • 2 – Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kat. mi

 • Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii mid
 • Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii mid
 • 2 – Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kat mid

 • Mistrzostwo Polski w kategorii rodzinnej
 • Vice Mistrzostwo Polski w kategorii rodzinnej
 • 2 – Vice Mistrzostwo Polski w kategorii rodzinnej


2.Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu będą punktowane wg tabeli punktów Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Punkty wliczane będą do klasyfikacji Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

Tytuły mistrzowskie nie są przyznawane na dystanie Mini.

 

 

Sponsorzy

Oficjalni Partnerzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl