Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STREFA ZAWODNIKA REGULAMIN

REGULAMIN

 


Regulamin Pucharu Polski w Dogtrekkingu

1. Cel zawodów

 •  Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
 •  Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
 •  Wyłonienie najlepszych zawodników w Dogtrekkingu.
 •  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Nazwa imprezy

Puchar Polski w Dogtrekkingu 2019

3. Organizator:

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyńska 7
41 - 500 Chorzów

4. Kontakt:

Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl

Oficjalny mail:
info@dogtrekking.com.pl 

5. Terminy:

 • 13.04 – Lubliniec
 • 11.05 – Sanok
 • 15.06 – Szczawno – Zdrój
 • 31.08 – Przesieka
 • 21.09 – Wisła
 • 19.10 – Złoty Stok

6. Warunki uczestnictwa:

Puchar Polski w Dogtrekkingu to ogólnopolska impreza turystyczno - sportowa. Uczestnikiem będzie osoba, która spełni następujące warunki:

 •  Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.dogtrekking.com.pl (preferowana rejestracja on-line) lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów,
 •  Dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez banki internetowe).


Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio, telewizję i oficjalnych partnerów imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Uczestnik zobowiązany jest do pokonania całej trasy ze zgłoszonym przez siebie do imprezy psem. Pies ten, musi być połączony z zawodnikiem za pomocą smyczy lub liny podczas pokonywania całej trasy. Jedyne wyjątki od tej reguły stanowią newralgiczne miejsca takie jak: punkty kontrolne lub bufet, gdzie uczestnik może chwilowo powierzyć opiekę nad swoim psem innemu zawodnikowi. Na szczególnie trudnych technicznie odcinkach trasy, uczestnik może doraźnie skorzystać z pomocy innego zawodnika w przeprowadzaniu psa przez przeszkodę.

 

Prawo do startu w dogtrekkingu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Na dystansie Long nie mogą startować osoby poniżej 16 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu na określonym dystansie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 18.00. Uczestnik który nie dotrze na metę do godziny 18.00 zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora o swoim położeniu. Nie dotarcie do godziny 18 na mete jest równoznaczne z nie ukończeniem zawodów.

Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy. W wypadku edycji w Przesiece organizator pomaga wrócić zawodnikom do bazy wyłącznie z wybranych punktów.

7. Psy:

Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.

Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.

Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu to 10 lat. Jeżeli pies jest starszy może brać udział w dogtrekkingu po okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia.

Waga plecaka dla psa nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.

Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.

Wszystkie psy biorące udział w dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.

Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

Przez cały czas trwania startu to znaczy od wyruszenia na trasę, aż po przekroczenie mety uczestnik ma obowiązek towarzyszyć psu z którym wystartował.

Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

8. Wyposażenie:

Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:

 • mapę (otrzymaną od organizatora)
 • telefon komórkowy,
 • miskę,
 • wodę dla psa w ilości min. 1 litr.
 • plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt.
 • but dla psa (nie dotyczy dystansu mini)
 • W wypadku imprez rozgrywanych w górach (Złoty Stok, Przesieka, Wisła) należy dodatkowo zabrać:
 • bandaż elastyczny lub półelastyczny, minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi
 • bandaż dziany minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi

 

Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna być zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie.

Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.

Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.

Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora.

 

Zabrania się korzystania z odbiorników GPS/GLONASS w celu nawigowania w terenie.

 

Zawodnik obowiązkowo zdaję sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od razu po przekroczeniu linii mety.

Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.

9. Opłaty startowe:

Start indywidualny, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 10 dni przed imprezą:

 • 50 zł – dystans Mini
 • 60 zł – dystans Mid
 • 70 zł – dystans Long

Start w kategorii rodzinnej, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 10 dni przed imprezą:

 • 45 zł - dystans Mini
 • 50 zł - dystans Mid

Opłata za start indywidualny, dokonywana w biurze zawodów:

 • 70 zł - dystans Mini
 • 80 zł - dystans Mid
 • 90 zł - dystans Long

Opłata za start w kategorii rodzinnej, dokonywana w biurze zawodów:

 • 60 zł - dystans Mini
 • 70 zł - dystans Mid

W kategorii Rodzinnej dzieci do lat 16 zwolnione są z opłaty startowej pod warunkiem dokonania wpłaty  w terminie do 10 dni przed imprezą. W przypadku opłaty dokonywanej w biurze zawodów obowiązuje opłata 30 zł za każde dziecko powyżej 5 roku życia.

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora do 10 dni przed zawodami oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.

W przypadku dokonania przelewu po terminie, uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w biurze zawodów.

Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

W tytule płatności należy wpisać nazwisko/nazwiska osoby za które dokonywana jest opłata oraz nazwę miejscowości gdzie odbywają się zawody. W przypadku opłaty za więcej niż 1 osobę, należy dopisać imiona wszystkich uczestników.

 Numer konta na które należy dokonywac opłat startowych: 50 1020 5558 1111 1199 3660 0175

Opłata za start wolontariusza : - 15 zł od aktualnie obowiązujących opłat.
Warunkiem jest pisemne wypełnenie formularza wraz z podpisem kierownika schroniska poświadczającym aktywność wolontariusza w danym schronisku, wysłane w formie elektronicznej do 7 dni przed startem na mail: info@dogtrekking.com.pl.
Formularz do pobrania [KLIKNIJ]
Psy ze schroniska mogą wystartować tylko na dystansach MINI oraz MID.

10. Przybliżony program zawodów:

Program każdej imprezy może różnic się nieznacznie w zależnosći od dostępności dystansu LONG. Start LONGa może ulec zmianie.
Start MINI i MIDA zawsze jest wspólny. W przypadku zmiany programu imprezy, pojawi się informacja na ten temat.

Piątek:

godz. 19.00 - 20.00 - I odprawa weterynaryjna, weryfikacja zgłoszeń

Sobota:

godz.7.00 - 9.30 - II odprawa weterynaryjna, weryfikacja zgłoszeń
godz. 8.20 - odprawa techniczna zawodników (Long)
godz. 8.30 - start zawodników w kategorii Long
godz. 9.50 - odprawa techniczna zawodników (mid i mini)
godz. 10.00 - start zawodników w kategorii Mid i Mini
godz.13.00 - pokazy oraz ciepły posiłek regeneracyjny (do wyboru mięsny i bezmięsny)
godz. 17.00 - dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród ( Godzina uzależniona od powrotów uczestników z trasy. Isnieje możiwość przeprowadzenia dekoracji wcześniej).

11. Dystanse:

Mini ok. 15 km - dystans skierowany głównie dla debiutantów,  nie jest wliczany do punktacji Pucharu Polski. 

Mid ok. 25 km – przybliżona liczba km do przejścia, dokładny dystans zostanie podany najpóźniej na tydzień przed imprezą.

Long ok. 40 km – przybliżona liczba km do przejścia, dokładny dystans zostanie podany najpóźniej na tydzień przed imprezą.


W Lublińcu, Sanoku oraz Złotym Stoku do wyboru są trzy warianty trasy: Mini, Mid i Long.

W Szaczwnie – Zdrój, Wiśle oraz Przesiece dostępne są dwa warianty tras: Mini i Mid.

Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.

Podane odległości dotyczą przejścia trasy drogami/ścieżkami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.

Organizator zastrzega sobie prawo to zmiany długości tras lub rezygnacji z przeprowadzenia określonego dystanu dostosowując je do panujących warunków.

12. Trasa:

Start do Dogtrekkingu na wszystkich dystansach odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania dogtrekkingu.

Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych.

Jeżeli na trasie będą znajdować się funkcyjni zawodnik ma obowiązek stosować się do ich zaleceń, również w kwestii wyboru kierunku marszu.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty będą ponumerowane i należy zaliczać je w kolejności od pierwszego do ostatniego. Ominięcie chociaż jednego punktu kontrolnego uniemożliwia formalne zaliczenie dogtrekkingu. Sędzia może warunkowo zaliczyć dogtrekking w wypadku pominięcia przez zawodnika jednego punktu kontrolnego jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 20 min, max 2h), zasada ta nie może być stosowana przy miejscach 1,2,3.

Na trasie dogtrekkingu będzie znajdował się punkt żywieniowy (za wyjątkiem edycji w Przesiece).

Poinformowanie organizatora/sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem dogtrekkingu.

Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora. W przeciwnym razie może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej organizatora lub innych służb.

Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy. W wypadku edycji w Przesiece organizator pomaga wrócić zawodnikom do bazy wyłącznie z wybranych punktów.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Long i Mid i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie dogtrekkingu.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.

Na terenach parków narodowych, rezerwatów oraz innych miejsc o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, zabronione jest poruszanie się poza szlakami turystycznymi i ogólnodostępnymi drogami.

13. Karta zawodnika:

Najważniejszym dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta musi zostać czytelnie podpisana i wypełniona drukowanymi literami (w niektórych wypadkach wymaga się użycia perforatora). Hasła wpisane do karty muszą zostać przepisane czytelnie i bezbłędnie. Błędy ortograficzne będą traktowane jako niezaliczenie punktu.

Wypełniona poprawnie karta zawodnika nie jest jednoznaczna z zaliczeniem dogtrekkingu. Jeżeli na trasie znajdują się dodatkowe punkty kontrolne na których będzie sprawdzana obecność zawodników, zawodnik ma obowiązek zgłosić się do funkcyjnego spisującego zawodników.

14. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 •  pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu (dyplomy rozdawane są w trakcie dekoracji, nie wysyłamy dyplomów pocztą).
 • gadżety w pakiecie startowym ufundowane przez sponsorów
 •  kolorowa mapa i karta zawodnika (mapy są udostępniane tylko na czas startu i zbierane na mecie)
 •  prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce, ciastka, itp.). Poza imprezą w Przesiece.
 •  posiłek regeneracyjny po starcie (mięsny lub bezmięsny)
 •  nagrody dla zwycięzców dystansów klasyfikowanych w Pucharze Polski (mini, mid, long),
 • prawo do udziału w losowaniu nagród

15. Klasyfikacje:

 •  Mężczyźni Long (edycje rozgrywane w Lublińcu, Sanoku, Złotym Stoku)
 •  Kobiety Long (edycje rozgrywane w Lublińcu, Sanoku, Złotym Stoku)
 •  Mężczyźni Mid
 •  Kobiety Mid
 •  Rodzina Mid
 •  Kobiety, Mężczyźni, Rodziny Mini
 •  Kluby/ Drużyny (zawodnicy startujący indywidualnie lub w kat. rodzinnej mogą podawać nazwy formalnych lub nieformalnych stowarzyszeń do których należą). Podsumowanie klasyfikacji drużynowej odbywa się na Finale Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

16. Klasyfikacja Rodzinna:

Klasyfikacja rodzinna Dogtrekkingu będzie przeprowadzona na dystansie Mid.

Na dystansie mini nie wliczanym do Pucharu Polski nie ma odzielnej klasyfikacji rodzinnej - rodziny startują w jednej kategorii z zawodnikami startującymi indywidulanie (OPEN).

Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. Istnieją odstępstwa od tej reguły, które są zawsze rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.

Całą rodzina może startować z jednym psem. Członkowie rodziny mogą startować z maksimum dwoma psami na jednego członka rodziny.

W Klasyfikacji Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły min. dwóch członków rodziny.

Różnica odległości między członkami zespołu nie może być większa niż 5 metrów.

Czas przekroczenia mety liczony jest od zawodnika (członka rodziny) który ma na sobie numer startowy (rodzina startuje z jednym numerem startowym). Zasada ta obowiązuje w przypadku pomiaru czasu za pomocą chipów. W pozostałych przypadkach jako czas całej rodziny przyjmuje się czas przekroczenia mety ostatniego członka rodziny.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zgłoszonej rodziny.

17. Drużyny:

W trakcie rozgrywania Pucharu Polski w Dogtrekkingu zostaną wyłonienie najlepsze drużyny. Za osobę reprezentującą drużynę rozumie się każdą osobę, która wpisze w formularzu zgłoszeniowym jej nazwę. Każda osoba podająca się za członka tej samej drużyny zbiera punkty na poczet swój oraz drużyny. Drużyna która uzbiera najwięcej punktów wygrywa klasyfikacje.

Kto może tworzyć drużynę:

 •  drużynę może stworzyć każda osoba startująca w Pucharze w kat. indywidualnej. Drużyna może być formalnie działającym klubem (klub rasy, klub sportowy itp.) lub nazwą wymyślona przez kilku przyjaciół.
 •  w ramach drużyny może występować również rodzina, reprezentując siebie poprzez wpisanie w formularzu zgłoszeniowym w miejscu drużyna nazwiska rodzinnego lub też nazwy dowolnego klubu. Punkty zdobywane przez rodzinę dla klubów liczone są tak samo jak przez zawodnika indywidulanego (nie sumuje się punktów zdobytych przez każdego członka rodziny).
 • Zgłoszona przez zawodnika nazwa drużyny w której startuje na danej imprezie nie może być zmieniona. Organizator nie poprawia błędów w nazwie drużyny (błędy w nazwie traktowane są przez system pomiarowy jako "nowa" drużyna).

Najlepsze drużyny zostaną wyróżnione w trakcie imprezy finałowej.

18.Punktacja w Pucharze Polski:

MIEJSCE

LONG

MID

1

1000 pkt

700 pkt

2

900 pkt

650 pkt

3

800 pkt

600 pkt

4

750 pkt

590 pkt

5

700 pkt

580 pkt

6

650 pkt

570 pkt

7

630 pkt

565 pkt

8

620 pkt

560 pkt

9

600 pkt

555 pkt

10

590 pkt

550 pkt

11

585 pkt

545 pkt

12

580 pkt

540 pkt

13

575 pkt

535 pkt

14

570 pkt

530 pkt

15

565 pkt

525 pkt

16

560 pkt

520 pkt

17

555 pkt

515 pkt

18

550 pkt

510 pkt

19

545 pkt

505 pkt

20

540 pkt

500 pkt

21

535 pkt

495 pkt

Itd.

Itd.

Itd.


W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiego samego czasu w zawodach, wszystkim przyznaje się punkty za miejsce, na którym są sklasyfikowani (punkty za miejsca, które by zajęli nie są przyznawane). To znaczy jeśli są dwaj zawodnicy na dziesiątym miejscu, to dostaną w przypadku startu na dystansie long po 580 pkt., a następny 570 pkt. za miejsce dwunaste.

Do ostatecznego sklasyfikowania w Pucharze Polski wymagany jest start w minimum czterech edycjach. W wypadku startu w wszystkich edycjach do sumy punktów nie jest wliczany najsłabszy wynik, chyba że zawodnicy osiągną taką samą ilość punktów.

19.Tytuły:

a) Na poszczególnych edycjach przyznawane będą tytuły zwycięzców edycji.
b) Po zakończeniu wszystkich edycji zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy Pucharu Polski w Dogtrekkingu na podstawie uzbieranych punktów.
c) Tytuły które będą przyznawane najlepszych zawodnikom:

Mężczyźni:

 •  1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu

 Kobiety:

 •  1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu

Rodziny:

 •  1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu

Tytuły zostaną przyznane w trakcie finału Pucharu Polski w Dogtrekkingu w Złotym Stoku.

20. Ruch drogowy:

Dogtrekking będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

21. Kary:

Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 •  Upomnienie.
 •  Upomnienie i kara czasowa (min 1 minuta, max 2 godziny)
 •  Dyskwalifikacja.

22. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

Każdy uczestnik dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Uczestnik może otrzymać worki na odchody w biurze zawodów. W promieniu 20 metrów od biura zawodów oraz startu/mety zlokalizowane będą pojemniki na odchody. Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci do których można wrzucić odchody. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi 20 min karą czasową lub dyskwalifikacją.

23. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Protest neleży zgłosić najpóźniej dwie godziny po przybyciu na metę. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

24. Informacje dodatkowe:

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy dogtrekkingu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Warunkiem otrzymania nagród (za 1, 2 lub 3 miejsce) jest obecność laureatów podczas dekoracji.
Dopuszczalne jest reprezentowanie zawodnika przez inną osobę po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem

Uczestnicy, którzy nie dotarli na metę przed godziną rozpoczęcia losowania nagród nie biorą udziału w losowaniu.

 

 

Regulamin Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu:

Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu będą rozgrywane według regulaminu Pucharu Polski w Dogtrekkingu z wyłączeniem p. 19 który zostaje zastąpiony:

1.Na Mistrzostwach Polski zostaną przyznane tytuły mistrzowskie w kat. mid kobiet (open), mid mężczyzn (open), long kobiet (open), long mężczyzn (open), rodziny (open). Tytuły Mistrzostw Polski mogą zostać przyznane wyłączenie obywatelom Polski. Przyznawane będą następujące tytuły:

 • Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
 • Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
 • 2 – Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii long

 • Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
 • Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii long
 • 2 – Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii long

 • Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kategorii mid
 • Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kat. mid
 • 2 – Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu w kat. mi

 • Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii mid
 • Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kategorii mid
 • 2 – Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu w kat mid

 • Mistrzostwo Polski w kategorii rodzinnej
 • Vice Mistrzostwo Polski w kategorii rodzinnej
 • 2 – Vice Mistrzostwo Polski w kategorii rodzinnej


2.Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu będą punktowane wg tabeli punktów Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Punkty wliczane będą do klasyfikacji Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

Tytuły mistrzowskie nie są przyznawane na dystanie Mini.

 

 Regulamin Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii 

 1. Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii odbędą się w Sanoku, 15.05.2018r.
 2. Współorganizatorem Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii jest Komitet Lekarski składający się z:
  • lek.wet. Michał Gajewski
  • lek. wet. Mateusz Rebeś
  • lek. wet. Jarosław Przygórzewski
  • lek. wet. Maria Zarębska

3. Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii będą rozgrywane według regulaminu Pucharu Polski w Dogtrekkingu, a dodatkowo obowiązywać będę następujące postanowienia:

  • Uczestnik Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii musi posiadać uprawnienia do                wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub technika weterynarii.
  • Uczestnik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego będzie zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniego pola  przyporządkowującego go do kategorii lekarzy i techników weterynarii.
  • Mistrzostwa Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii zostaną rozegrane na dystansie mid.
  • Punkty do klasyfikacji pucharowej przyznawane będą za miejsca w kategorii OPEN.

Wyłączony z regulaminu Pucharu Polski w Dogtrekkingu będzie pkt. 19, który zostaje zastąpiony:

Na Mistrzostwach Polski lekarzy i techników weterynarii zostaną przyznane tytuły mistrzowskie w kat. kobiet oraz mężczyzn. Tytuły Mistrzostw Polski lekarzy i techników weterynarii mogą zostać przyznane wyłączenie obywatelom Polski. Przyznawane będą następujące tytuły:

 • Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii
 • Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii
 • 2 – Vice Mistrzyni Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii

 

 • Mistrz Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii
 • Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii
 • 2 – Vice Mistrz Polski w Dogtrekkingu lekarzy i techników weterynarii

 

 

 Regulamin konkursu fotograficznego "Zima z psem"

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu „Zima z psem” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest właściciel strony www.dogtrekking.com.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.Facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).
5.Konkurs dostępny jest na FanPage’u Organizatora Pucharu Polski w Dogtrekkingu, pod adresem https://www.facebook.com/dogtrekkingcompl/ (zwany dalej „FanPage”).
7. Konkurs rozpocznie się z chwilą opublikowania posta konkursowego i będzie trwał do 21.02.2020 r. do godziny 24:00.
8. Nadsyłane zdjęcia nie mogą być wykonane wcześniej niż w roku 2019.
9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w serwisie Facebook.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a Organizatora, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem.
6. Zabronione jest wykorzystywanie FanPage’a do wysyłania wiadomości naruszających przepisy prawa lub godzących w dobre obyczaje.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem.
8. Użytkownicy, którzy przesłali zdjęcia, wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie ich przez organizatora w celach promocyjnych imprezy Puchar Polski w Dogtrekkingu oraz kolejnych konkursów fotograficznych przeprowadzonych przez organizatora.

 §3 Zasady Konkursu

1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce Regulamin, natomiast konkurs zostanie przeprowadzony na tablicy FanPage'a. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
2. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu w komentarzu do posta konkursowego zdjęcia prezentującego psa lub człowieka i psa wykonane zimową porą.
3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego zdjęcia uprawnionym do rozporządzania prawami autorskimi do niego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który złoży niezgodne z prawdą oświadczenie lub nie poda danych do przesłania nagrody konkursowej.
4. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
5. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie.

§4 Komisja Konkursowa

1. Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych zdjęć w Konkursie. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania 1 zwycięzcę. Komisja Konkursowa może dodatkowo wręczyć wyróżnienie  w konkursie.

§5 Nagrody

1. Nagrodę w Konkursie stanowi pas do dogtrekkingu/canicrossu firmy Dingo.

2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony do 28.02.2020 do godz. 16:00.
4. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Fundatorem nagrody jest producent akcesoriów dla psów firma Dingo.

§6 Zawiadamianie Laureatów i wydanie nagród

1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureat”) zostaną powiadomieni o wygranej na tablicy FanPage'a. Następnie uczestnicy podadzą swoje dane do przesyłki nagrody w wiadomości do FanPage'a.  Będą oni również zobowiązani do wysłania zdjęcia w rozmiarze co najmniej 2000x3000 px na adres mailowy: info@dogtrekking.com.pl.

2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata lub jego opiekuna ustawowego w formie wiadomości do FanPage'a następujących informacji: imienia i nazwiska Laureata, adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz numeru telefonu, w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy, o którym mowa w ust. 1.

3. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników.
4. W przypadku gdy Laureat nie spełni warunków określonych w ust. 2, prawo do nagrody przepada, a Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Laureatowi.
5. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

§7 Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przeprowadzenia Konkursu – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 3. dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Konkursową.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie uchybia to uprawnieniom Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§8 Dane osobowe Uczestników Konkursu

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i doręczenia nagród oraz ogłoszenia na FanPage’u listy Laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo do ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

§9 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce Regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

 

Regulamin konkursu fotograficznego "Jesieniowo, sierściuchowo"

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu „Jesieniowo, sierściuchowo” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest właściciel strony www.dogtrekking.com.pl.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.Facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).
5.Konkurs dostępny jest na FanPage’u Organizatora Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
6. https://www.facebook.com/pages/dogtrekkingcompl/139961059372858?ref=ts&fref=ts
(„FanPageOrganizatora”).
7. Konkurs będzie trwał od 2.10.2017 r. do 8.10.2017 r. do godziny 24:00.
8. Nadsyłane zdjęcie nie mogą być wykonane wcześniej niż w roku 2016.
9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w serwisie Facebook.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a Organizatora, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem.
6. Zabronione jest wykorzystywanie FanPage’a Organizatora do wysyłania wiadomości naruszających przepisy prawa lub godzących w dobre obyczaje.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem.§3 Zasady Konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy zostaną fanami Fanpage’a Dogtrekking.com.pl poprzez użycie funkcji „Lubię to” i są osobami pełnoletnimi.
2. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce regulamin , natomiast konkurs zostanie przeprowadzony na tablicy FanPage'u. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
3. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu w komentarzu postu konkursowego zdjęcia prezentującego psa lub człowieka i psa wykonane w jesiennej aurze.
4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego zdjęcia uprawnionym do rozporządzania prawami autorskimi do niego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który złoży niezgodne z prawdą oświadczenie lub nie poda danych do przesłania nagrody konkursowej.
5. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
6. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie
2 zdjęcia.

§4 Komisja Konkursowa

1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych zdjęć w Konkursie. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania 1 zwycięzce.


§5 Nagrody

1. Nagrodę za udział w Konkursie stanowi pas do dogtrekkingu/canicrossu firmy Dingo.
2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do 10.10.2017 do godz. 16:00.
3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Fundatorem nagród jest producent akcesoriów dla psów firma Dingo.

 

§6 Zawiadamianie Laureatów i wydanie nagród

1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureat”) zostaną powiadomieni o wygranej na tablicy FanPage'a. Następnie uczestnicy podadzą swoje dane do przesyłki przedmiotu w wiadomości do FanPage'a.
2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata lub opiekuna ustawowego w formie wiadomości do FanPage'a następujących informacji: imienia i nazwiska Laureata, adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz numeru telefonu w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy, o którym mowa w ust. 1.
3. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników.
4. W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 2 Laureat na nie spełni warunków określonych w §8 ust.2, prawo do nagrody przepada, a Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Laureatowi.
5. Relacja zwycięzców zostaną ogłoszone na FanPage Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
6. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych relacji z wypraw pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Argumenty nie mogą zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, obscenicznych lub takich, które mogą być uznane za obraźliwe.

§7 Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przeprowadzenia Konkursu – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
4. Od decyzji Komisji Reklamacyjnej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie uchybia to uprawnieniom Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§8 Dane osobowe Uczestników Konkursu

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie.
2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i doręczenia nagród, ogłoszenia na FanPage’u Organizatora listy Laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

§9 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce Regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego "Pamiątka z zawodów" 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu „Pamiątka z zawodów” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest właściciel strony www.dogtrekking.com.pl.
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.Facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).
6.Konkurs dostępny jest na FanPage’u Organizatora Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
7. https://www.facebook.com/pages/dogtrekkingcompl/139961059372858?ref=ts&fref=ts
(„FanPageOrganizatora”).
8. Konkurs będzie trwał od 27.03.2017 r. do 30.03.2017 r. do godziny 24:00.
9. Nadsyłane zdjęcie muszą być wykonane w dniu imprezy (22.04.2017r.).
9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w serwisie Facebook.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a Organizatora, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem.
6. Zabronione jest wykorzystywanie FanPage’a Organizatora do wysyłania wiadomości naruszających przepisy prawa lub godzących w dobre obyczaje.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem.§3 Zasady Konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy zostaną fanami Fanpage’a Dogtrekking.com.pl poprzez użycie funkcji „Lubię to” i są osobami pełnoletnimi.
2. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce regulamin , natomiast konkurs zostanie przeprowadzony na tablicy FanPage'u. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
3. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu w komentarzu postu konkursowego zdjęcia prezentującego radość podczas wspólnego startu w ostatnich zawodach (Lubliniec) .
4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego zdjęcia uprawnionym do rozporządzania prawami autorskimi do niego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który złoży niezgodne z prawdą oświadczenie lub nie poda danych do przesłania nagrody konkursowej.
5. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
6. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie
2 zdjęcia.

§4 Komisja Konkursowa

1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych zdjęć w Konkursie. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania 1 zwycięzce.


§5 Nagrody

1. Nagrodę za udział w Konkursie stanowi zestaw produktów Charlie: szampon i balsam do łap dla psów.
2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do 4.05.2017 do godz. 16:00.
3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Fundatorem nagród jest producnet kosmetyków dla psów – Charlie.

 

§6 Zawiadamianie Laureatów i wydanie nagród

1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureat”) zostaną powiadomieni o wygranej na tablicy FanPage'a. Następnie uczestnicy podadzą swoje dane do przesyłki przedmiotu w wiadomości do FanPage'a.
2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata lub opiekuna ustawowego w formie wiadomości do FanPage'a następujących informacji: imienia i nazwiska Laureata, adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz numeru telefonu w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy, o którym mowa w ust. 1.
3. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników.
4. W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 2 Laureat na nie spełni warunków określonych w §8 ust.2, prawo do nagrody przepada, a Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Laureatowi.
5. Relacja zwycięzców zostaną ogłoszone na FanPage Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
6. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych relacji z wypraw pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Argumenty nie mogą zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, obscenicznych lub takich, które mogą być uznane za obraźliwe.

§7 Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przeprowadzenia Konkursu – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
4. Od decyzji Komisji Reklamacyjnej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie uchybia to uprawnieniom Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§8 Dane osobowe Uczestników Konkursu

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie.
2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i doręczenia nagród, ogłoszenia na FanPage’u Organizatora listy Laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

§9 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce Regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Oficjalni Partnerzy

Sponsorzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl