Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STREFA ZAWODNIKA REGULAMINY Regulamin konkursu fotograficznego "Zima z psem"

Regulamin konkursu fotograficznego "Zima z psem"

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu „Zima z psem” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2.  Organizatorem Konkursu jest właściciel strony www.dogtrekking.com.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.Facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).
 5. Konkurs dostępny jest na FanPage’u Organizatora Pucharu Polski w Dogtrekkingu, pod adresem https://www.facebook.com/dogtrekkingcompl/(zwany dalej „FanPage”).
 6. Konkurs rozpocznie się z chwilą opublikowania posta konkursowego i będzie trwał do 21.02.2020 r. do godziny 24:00.
 7. Nadsyłane zdjęcia nie mogą być wykonane wcześniej niż w roku 2019.
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w serwisie Facebook.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a Organizatora, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie FanPage’a do wysyłania wiadomości naruszających przepisy prawa lub godzących w dobre obyczaje.
 7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem.
 8. Użytkownicy, którzy przesłali zdjęcia, wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie ich przez organizatora w celach promocyjnych imprezy Puchar Polski w Dogtrekkingu oraz kolejnych konkursów fotograficznych przeprowadzonych przez organizatora.

§3. Zasady Konkursu

 1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce Regulamin, natomiast konkurs zostanie przeprowadzony na tablicy FanPage'a. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu w komentarzu do posta konkursowego zdjęcia prezentującego psa lub człowieka i psa wykonane zimową porą.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego zdjęcia uprawnionym do rozporządzania prawami autorskimi do niego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który złoży niezgodne z prawdą oświadczenie lub nie poda danych do przesłania nagrody konkursowej.
 4. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
 5. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia.

§4. Komisja Konkursowa

 1. Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych zdjęć w Konkursie. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania 1 zwycięzcę. Komisja Konkursowa może dodatkowo wręczyć wyróżnienie  w konkursie.

§5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie stanowi pas do dogtrekkingu/canicrossu firmy Dingo.
 2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony do 28.02.2020 do godz. 16:00.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Fundatorem nagrody jest producent akcesoriów dla psów firma Dingo.

§6. Zawiadamianie Laureatów i wydanie nagród

 1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureat”) zostaną powiadomieni o wygranej na tablicy FanPage'a. Następnie uczestnicy podadzą swoje dane do przesyłki nagrody w wiadomości do FanPage'a.  Będą oni również zobowiązani do wysłania zdjęcia w rozmiarze co najmniej 2000x3000 px na adres mailowy: info@dogtrekking.com.pl.
 2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata lub jego opiekuna ustawowego w formie wiadomości do FanPage'a następujących informacji: imienia i nazwiska Laureata, adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz numeru telefonu, w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy, o którym mowa w ust. 1.
 3. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników.
 4. W przypadku gdy Laureat nie spełni warunków określonych w ust. 2, prawo do nagrody przepada, a Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Laureatowi.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

§7. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przeprowadzenia Konkursu – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 3. dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Konkursową.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie uchybia to uprawnieniom Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§8. Dane osobowe Uczestników Konkursu

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i doręczenia nagród oraz ogłoszenia na FanPage’u listy Laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
 2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo do ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce Regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

SPONSOR GŁÓWNY

Oficjalni Partnerzy

Sponsorzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl