Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STREFA ZAWODNIKA REGULAMINY Regulamin Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2021

Regulamin Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2021

 

I. Cel zawodów

 • Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w Dogtrekkingu.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

II. Nazwa imprezy

Puchar Polski w Dogtrekkingu 2021

 

III. Organizatorzy:

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyńska 7/1
41 - 500 Chorzów

Fundacja Sportowa Polska

 

IV. Kontakt:

Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl

Oficjalny mail:
info@dogtrekking.com.pl 

 

V. Terminy:

 • 29.05 – Szczawno-Zdrój
 • 28.08 – Sanok

Terminy i lokalizacje pozostałych imprez Pucharu Polski w Dogtrekkingu zostaną podane najpóźniej na miesiąc przed planowaną datą wydarzenia.

 

VI. Informacje w związku z epidemią COVID-19

Terminy zawodów mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilości zawodników.

Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia startów indywidualnych lub startów falowych w razie konieczności spowodowanej sytuacją epidemiologiczną. W takiej sytuacji zasady organizacji startów zostaną określone w załączniku do niniejszego regulaminu.

Ostateczną informację dotyczącą organizacji startów oraz programu zawodów Organizator opublikuje najpóźniej 3 dni przed imprezą.

W trakcie trwania zawodów - w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID-19.

 

VII. Warunki uczestnictwa:

 1. Puchar Polski w Dogtrekkingu to ogólnopolska impreza turystyczno - sportowa. Uczestnikiem będzie osoba, która spełni następujące warunki:
  • Dokona zgłoszenia on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie internetowej: www.dogtrekking.com.pl,
  • Dokona opłaty startowej (preferowane wpłaty na konto Organizatora).
 2. Prawo do startu w Dogtrekkingu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat dopuszczalny jest start za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu na określonym dystansie.
 4. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 

VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia można dokonać tylko on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
 2. Formularz będzie czynny do dnia poprzedzającego zawody, do godziny 16.
 3. W przypadku możliwości przeprowadzenia startów indywidualnych, uczestnik wypełniając formularz wybiera godzinę startu i rejestracji w biurze zawodów. W przypadku przeprowadzenia startu wspólnego lub startów grupowych godziny te nie obowiązują.
 4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
  • Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych, ujętymi w pkt. XXVIII niniejszego Regulaminu i je akceptuję.
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich - na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
  • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody oraz przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
  • Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora i oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
  • Oświadczam iż nie mam przeciwwskazań medycznych do startu w zawodach.
  • Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

 

IX. Opłaty startowe:

 1. Start indywidualny, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 10 dni przed imprezą:
  • 60 zł – dystans MINI
  • 70 zł – dystans MID
 2. Start w kategorii rodzinnej, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 10 dni przed imprezą:
  • 50 zł - dystans MINI
  • 60 zł - dystans MID
 3. Start indywidualny, opłata dokonywana w Biurze Zawodów:
  • 80 zł - dystans MINI
  • 90 zł - dystans MID
 4. Start w kategorii rodzinnej, opłata dokonywana w Biurze Zawodów:
  • 65 zł - dystans MINI
  • 75 zł - dystans MID
 5. Posiadaczom Karty Dogtrekkera przysługują zniżki od opłat startowych na zasadach określonych w Regulaminie Karty Dogtrekkera, dostępnym na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce „Regulaminy”.
 6. W kategorii Rodzinnej dzieci do ukończenia 16 roku życia zwolnione są z opłaty startowej pod warunkiem wniesienia opłaty za pozostałych członków rodziny w terminie do 10 dni przed imprezą. W przypadku opłaty dokonywanej w Biurze Zawodów obowiązuje opłata 30 zł za każde dziecko, które ukończyło 5 lat.
 7. Opłata wpisowego może być dokonywana na konto Organizatora nie później niż na 10 dni przed zawodami oraz w formie wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
 8. W przypadku dokonania przelewu później niż na 10 dni przed zawodami, uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę ceny w Biurze Zawodów.
 9. W sytuacji rezerwacji godzin startów, uczestnicy mają obowiązek wnieść opłatę startową w przeciągu 3. dni od dokonania zgłoszenia, w przeciwnym razie będą usuwani z listy startowej.
 10. Od dziewiątego dnia przed zawodami będzie możliwość dokonania zgłoszenia on-line z opłatą w Biurze Zawodów.
 11. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji w których zawody zostaną odwołane przez Organizatora.
 12. W tytule płatności należy wpisać nazwisko osoby za którą dokonywana jest opłata oraz nazwę miejscowości gdzie odbywają się zawody. W przypadku opłaty za więcej niż 1. osobę, należy dopisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników.
 13. Numer konta na które należy dokonywać opłat startowych: 50 1020 5558 1111 1199 3660 0175
 14. Opłata za start wolontariusza : - 15 zł od aktualnie obowiązujących opłat.
  Warunkiem jest pisemne wypełnienie formularza wraz z podpisem kierownika schroniska poświadczającym aktywność wolontariusza w danym schronisku, wysłane w formie elektronicznej do 7 dni przed startem na mail: info@dogtrekking.com.pl.
  Formularz do pobrania [KLIKNIJ]

 

X. Psy:

 1. Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.
 2. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.
 3. Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu to 10 lat. Jeżeli pies jest starszy, może brać udział w Dogtrekkingu po okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia.
 4. Waga plecaka dla psa nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.
 5. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
 6. Wszystkie psy biorące udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
 7. Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do pokonania całej trasy ze zgłoszonym przez siebie do imprezy psem. Pies ten, musi być połączony z zawodnikiem za pomocą smyczy lub liny podczas pokonywania całej trasy. Jedyne wyjątki od tej reguły stanowią newralgiczne miejsca takie jak: punkty kontrolne lub bufet, gdzie uczestnik może chwilowo powierzyć opiekę nad swoim psem innemu zawodnikowi. Na szczególnie trudnych technicznie odcinkach trasy, uczestnik może doraźnie skorzystać z pomocy innego zawodnika w przeprowadzaniu psa przez przeszkodę.
 9. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
 10. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
 11. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

 

 XI. Wyposażenie:

 1. Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
  • mapę (otrzymaną od organizatora),
  • telefon komórkowy,
  • miskę,
  • wodę dla psa w ilości min. 1 litra,
  • but dla psa (nie dotyczy dystansu MINI)
 2. W wypadku imprez rozgrywanych w górach (Sanok, Szczawno-Zdrój, Wisła, Złoty Stok) należy dodatkowo zabrać:
  • bandaż elastyczny lub półelastyczny, minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi,
  • bandaż dziany minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi,
  • plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt.
 3. Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna być zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie.
 4. Pies powinien być prowadzony w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.
 5. Zabrania się przypinania do pasa biodrowego psa prowadzonego na obroży.
 6. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
 7. Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazane przez organizatora.
 8. Zabrania się korzystania z odbiorników GPS/GLONASS w celu nawigowania w terenie.
 9. Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.

 

XII. Dystanse:

 1. Zawodnicy mają do wyboru dwa dystanse, podane długości dystansów są przybliżone, dokładny dystans zostanie podany najpóźniej na tydzień przed imprezą.
  • MINI ok. 15 km
  • MID ok. 25 km
 2. Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące tras będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.
 4. Podane odległości dotyczą przejścia trasy drogami/ścieżkami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości tras lub rezygnacji z przeprowadzenia określonego dystansu.

 

XIII. Kategorie:

 1. Zawody Pucharu Polski w Dogtrekkingu rozgrywane są w Kategorii Indywidualnej i w Kategorii Rodzinnej.
 2. W kategorii indywidualnej wystartować może jedna osoba z maksymalnie dwoma psami.
 3. Zasady startu w kategorii rodzinnej określa pkt XIII regulaminu.

 

XIV. Kategoria Rodzinna:

 1. Rodzinę zgłoszoną do Kategorii Rodzinnej mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. lub osoby zamieszkujące z psem we wspólnym gospodarstwie domowym. Istnieją odstępstwa od tej reguły, które są zawsze rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
 2. Cała Rodzina może startować z jednym psem. Członkowie rodziny mogą startować z maksimum dwoma psami na jednego członka rodziny.
 3. W Kategorii Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły min. dwóch członków rodziny.
 4. Członkowie Kategorii Rodzinnej wspólnie pokonują całą trasę i zaliczają punkty kontrolne. Różnica odległości między członkami Rodziny w chwili przekroczenia mety nie powinna być większa niż 5 metrów. W przeciwnym razie sędzia może nałożyć na Rodzinę karę czasową.
 5. Wynik końcowy Rodziny to czas przekroczenia mety przez zawodnika (członka Rodziny) który ma na sobie numer startowy. Zasada ta nie obowiązuje w sytuacji gdy dwie lub więcej Rodzin przekracza metę w tym samym czasie – za wynik końcowy Rodziny uznaje się wtedy czas przekroczenia mety przez ostatniego członka Rodziny ustalony na podstawie nagrania z kamery umieszczonej przy linii mety. O przeprowadzeniu weryfikacji wyniku decyduje sędzia lub przeprowadza ją na wniosek jednej z Rodzin.
 6. Klasyfikacja w Kategorii Rodzinnej Dogtrekkingu będzie przeprowadzona na dystansie MID i MINI.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zgłoszonej rodziny.

 

XV. Trasa:

 1. Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych.
 2. Jeżeli na trasie będą znajdować się funkcyjni zawodnik ma obowiązek stosować się do ich zaleceń, również w kwestii wyboru kierunku marszu.
 3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty będą ponumerowane i należy zaliczać je w kolejności od pierwszego do ostatniego.
 4. Zawodnicy mają obowiązek zaliczyć wszystkie punkty kontrolne na trasie, jednak sędzia może warunkowo zaliczyć Dogtrekking w wypadku pominięcia przez zawodnika maksymalnie jednego punktu kontrolnego jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 15 min, max. 2h), zasada ta nie może być stosowana przy miejscach 1, 2, 3.
 5. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 6. Na trasie Dogtrekkingu będzie znajdował się punkt żywieniowy.
 7. Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie Organizatora. W przeciwnym razie może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej organizatora lub innych służb.
 8. Poinformowanie organizatora/sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem Dogtrekkingu.
 9. Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy.
 10. Na terenach parków narodowych, rezerwatów oraz innych miejsc o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, zabronione jest poruszanie się poza szlakami turystycznymi i ogólnodostępnymi drogami.

 

XVI. Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu dokonywany jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu wbudowany jest w numer startowy).
 2. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać na trasie otrzymane z pakietem numery startowe przymocowane z przodu.
 3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto (od ogłoszenia startu do przekroczenia linii mety).
 4. Linię mety stanowi mata do elektronicznego pomiaru czasu.
 5. Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 18.00. Uczestnik który nie dotrze na metę do godziny 18.00 zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora o swoim położeniu. Nie dotarcie do godziny 18.00 na metę jest równoznaczne z nie ukończeniem zawodów.

 

 XVII. Karta zawodnika:

 1. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta musi zostać czytelnie podpisana i wypełniona drukowanymi literami (w niektórych wypadkach wymaga się użycia perforatora).
 2. Hasła wpisane do karty muszą zostać przepisane czytelnie i bezbłędnie. Błędy ortograficzne będą traktowane jako niezaliczenie punktu.
 3. Zawodnik obowiązkowo zdaje sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od razu po przekroczeniu linii mety.

 

XVIII. Program zawodów:

 1. Program każdej imprezy może ulec zmianom.
 2. Ostateczną informację dotyczącą programu zawodów Organizator opublikuje najpóźniej 3 dni przed imprezą.
 1. Ramowy program zawodów w przypadku startu wspólnego:

Piątek:

godz. 19.00 - 20.00 – rejestracja w biurze zawodów

Sobota:

godz.8.00 - 9.30 - rejestracja w biurze zawodów
godz. 9.45 - odprawa techniczna zawodników
godz. 10.00 - start Dogtrekkingu
godz.13.00 - pokazy oraz godzina od której wydawany jest ciepły posiłek regeneracyjny

godz. 17.00 - dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród (godzina uzależniona od powrotów uczestników z trasy, istnieje możliwość przeprowadzenia dekoracji wcześniej).

 1. W przypadku startów grupowych godziny startów, rejestracji w biurze zawodów i podział na grupy startowe zostaną opublikowane przez Organizatora najpóźniej dzień przed imprezą.
 2. W przypadku startów indywidualnych każdy zawodnik wybierze podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego własną godzinę startu oraz rejestracji w biurze zawodów, które widoczne będą na publicznej liście startowej dostępnej na stronie internetowej Organizatora. Szczegółowy sposób organizacji startów indywidualnych określa załącznik do regulaminu.

 

XIX. Świadczenia dla zawodników

 1. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z chipem (elektroniczny pomiar czasu, do zwrotu po dotarciu na metę),
 • gadżety od sponsorów,
 • kolorową mapę i kartę zawodnika (do zwrotu po dotarciu na metę),
 • oznakowanie na trasie (punkty kontrolne w postaci haseł i perforatorów),
 • prawo do korzystania z opieki weterynaryjnej,
 • prawo do korzystania z bufetu na trasie (woda, napoje, owoce, ciastka, itp.),
 • ciepły posiłek regeneracyjny (do wyboru w wersji mięsnej i bezmięsnej),
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu (dyplomy rozdawane są po dekoracji, są również udostępniane w postaci pliku pdf na stronie Organizatora, nie wysyłamy dyplomów pocztą),
 • nagrody dla zwycięzców poszczególnych dystansów.
 1. Warunkiem otrzymania nagród za 1, 2 lub 3 miejsce jest obecność laureatów podczas dekoracji.
 2. Dopuszczalne jest reprezentowanie zawodnika przez inną osobę po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.

 

XX. Klasyfikacje:

 • Mężczyźni MID
 • Kobiety MID
 • Rodziny MID
 • Mężczyźni MINI
 • Kobiety MINI
 • Rodziny MINI
 • Kluby/ Drużyny (zawodnicy startujący indywidualnie lub w kat. rodzinnej mogą podawać nazwy formalnych lub nieformalnych stowarzyszeń do których należą). Podsumowanie klasyfikacji drużynowej odbywa się na Finale Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

 

XXI. Punktacja Pucharu Polski w Dogtrekkingu:

 

MIEJSCE

MID

MINI

1

700 pkt

400 pkt

2

650 pkt

380 pkt

3

600 pkt

360 pkt

4

590 pkt

350 pkt

5

580 pkt

340 pkt

6

570 pkt

335 pkt

7

565 pkt

330 pkt

8

560 pkt

325 pkt

9

555 pkt

320 pkt

10

550 pkt

315 pkt

11

545 pkt

310 pkt

12

540 pkt

305 pkt

13

535 pkt

300 pkt

14

530 pkt

295 pkt

15

525 pkt

290 pkt

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiego samego czasu w zawodach, wszystkim przyznaje się punkty za miejsce, na którym są sklasyfikowani (punkty za miejsca, które by zajęli nie są przyznawane). To znaczy jeśli są dwaj zawodnicy na dziesiątym miejscu, to dostaną w przypadku startu na dystansie MID po 550 pkt., a następny 540 pkt. za miejsce dwunaste.
 2. W wypadku startu we wszystkich edycjach Pucharu Polski do sumy punktów nie jest wliczany najsłabszy wynik, chyba że zawodnicy osiągną taką samą ilość punktów.

 

XXII. Drużyny:

 1. W trakcie rozgrywania Pucharu Polski w Dogtrekkingu zostaną wyłonienie najlepsze drużyny.
 2. Za osobę reprezentującą drużynę rozumie się każdą osobę, która wpisze w formularzu zgłoszeniowym jej nazwę. Każda osoba podająca się za członka tej samej drużyny zbiera punkty na poczet swój oraz drużyny. Drużyna która uzbiera najwięcej punktów wygrywa klasyfikację.
 3. Kto może tworzyć drużynę:
  • Drużynę może stworzyć każda osoba startująca w Pucharze Polski w Dogtrekkingu zarówno w kategorii indywidualnej, jak i rodzinnej.
  • Punkty zdobywane przez rodzinę dla klubów liczone są tak samo jak przez zawodnika indywidualnego (nie sumuje się punktów zdobytych przez każdego członka rodziny).
  • Drużyna może być formalnie działającym klubem (klub rasy, klub sportowy itp.) lub nazwą wymyśloną przez kilku przyjaciół.
  • Zgłoszona przez zawodnika nazwa drużyny w której startuje na danej imprezie nie może być zmieniona. Organizator nie poprawia błędów w nazwie drużyny (błędy w nazwie traktowane są przez system pomiarowy jako "nowa" drużyna).
 4. Najlepsze drużyny zostaną wyróżnione w trakcie imprezy finałowej.

 

XXIII. Kary:

Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 •  upomnienie,
 •  upomnienie i kara czasowa (min. 1 minuta, max. 2 godziny),
 •  dyskwalifikacja.

 

XXIV. Protesty

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Protest należy zgłosić najpóźniej dwie godziny po przybyciu na metę.
 2. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

 

XXV. Ruch drogowy:

 1. Dogtrekking będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

XXVI. Ochrona środowiska naturalnego

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza strefą bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.
 2. Każdy uczestnik Dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci do których można wrzucić odchody. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi 20 min karą czasową lub dyskwalifikacją.

  

XXVII. Informacje dodatkowe:

 1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej", w tym z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
 6. W trakcie trwania zawodów - w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnośnie gromadzenia się, zachowania odległości od innych osób i obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID‑19.
 7. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie Dogtrekkingu, zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów) oraz przestrzegania zasad fair play.
 8. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

XXVIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500, kontakt: info@dogtrekking.com.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi start w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu, jak również w celach informacyjnych (np. wyniki zawodów, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
 4. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 5. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
 6. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat. 
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Oficjalni Partnerzy

Sponsorzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl