Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Obowiązuje od 2018-05-25 r.

 

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony prywatności użytkowników zarządzanych przez nas stron internetowych, naszych klientów, dostawców, współpracowników i pracowników. Zapewniamy najwyższy stopień bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności przekazujemy pełne informacje dotyczące sposobu przetwarzania tych danych oraz sposobu chronienia prywatności. Ma ona zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Zarówno w przypadku przetwarzania danych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, może być jednak konieczne lub wymagane, aby mogły zostać zrealizowane oferowane przez nas usługi lub zawarte umowy.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter Paweł Bonk z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7/1, NIP: 6272466359, REGON: 240606515

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@sportshooter.pl lub listownie na adres korespondencyjny spółki: Chorzów ul. Cieszyńska 7/1, 41-500.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzURP z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzURP z 2002 r. nr 144, poz. 1204), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania, wymagane dane

Zawarcie umowy sprzedaży produktu lub usługi

Dane niezbędne do zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawnych, komunikacji z osobami.

Kontakt w odpowiedzi na przesłaną korespondencję zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną (poczta elektroniczna, telefon, chat, media społecznościowe)

Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i/lub przygotowania oferty.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

Realizacja obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, kodeksu pracy czy ustawy o praktykach absolwenckich.

Organizacja zawodów (opracowywania list startowych, wyników, pomiar czasu)

Podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć) niezbędne do przeprowadzenia zawodów.

Wybór dostawców do realizacji zamówień

Dane przekazane przez dostawcę dokumentujące jego umiejętności, kwalifikacje i przebieg dotychczasowej współpracy, dyspozycyjność.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty osoby na zarządzanych przez nas, publicznie dostępnych stronach internetowych automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data odwiedzin. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu serwisem, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron serwisu, diagnozowaniu ewentualnych błędów czy analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa. Informacje dotyczące adresu IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Zebrane dane nie służą identyfikacji użytkowników strony i nie są łączone z innymi, ewentualnie znanymi lub przekazanymi podczas wizyty na stronie, danymi osobowymi.

W przypadku wizyty na stronach o ograniczonym dostępie (dostępnych po zalogowaniu lub dla osób znających indywidualne, unikalne łącze) zbierane są także dane identyfikujące osobę odwiedzającą. Informacje te są następnie przypisywane do profilu osoby odwiedzającej.

Podczas korzystania z tych stron, w celu zapewnienia ich odpowiedniej funkcjonalności, korzystamy z technologii Web storage zapisującej informacje w lokalnej bazie przeglądarki internetowej osoby. Szczegółowe informacje o zakresie zapisywanych danych znajdują się w instrukcjach obsługi tych serwisów. Technologii tej nie stosujemy do „śledzenia” lub identyfikowania użytkowników.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

Na naszych stronach internetowych nie korzystamy z usług zewnętrznych firm do analizy ruchu.

Dane przekazane podczas tworzenia konta dostępowego do serwisów o ograniczonym dostępie.

W naszych serwisach udostępniamy możliwość dobrowolnego podania danych w celu utworzenia konta umożliwiającego rejestrację na kolejne imprezy. Tworzenie konta jest dobrowolne i nie jest niezbędne do udziału w organizowanych przez nas imprezach sportowych.

Miejsce przechowywania danych

Dane przechowujemy na serwerach zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej, na serwerach firmy hostingowej OVH.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania – obowiązuje dłuższy z terminów podanych w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania

Minimalny czas przetwarzania

Standardowy czas przetwarzania

Realizacja umowy sprzedaży towarów lub usług

Przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży usługi lub produktów i wynikających z niej zobowiązań lub upływu terminu określonego w przepisach prawa.

Do czasu wycofania zgody

W przypadku innych obowiązków prawnych

Do czasu wygaśnięcia obowiązku

Przekazywanie danych osobowych

Generalnie nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom. Za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji i obsługi zamówień, sprzedaży usług i produktów, dochodzenia naszych roszczeń czy wynika z przepisów prawa. Do takich podmiotów zaliczamy: podwykonawców, podmioty zapewniające obsługę finansową zleceń (banki, operatorzy płatności), podmioty zapewniające obsługę prawną i księgową, podmioty dostarczające usługi telekomunikacyjne i hostingowe, podmioty świadczące usługi serwisowe, firmy windykacyjne, państwowe organy nadzorujące. Przekazanie danych odbywa się tylko jeżeli jest to niezbędne i tylko w zakresie niezbędnym lub wymaganym przez prawo.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom przysługują następujące prawa związane z ich danymi osobowymi:

1. Prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych.

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to mają państwo prawo:

– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie ich przechowywania, kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

– uzyskać kopię swoich danych osobowych.

(Podstawa prawna: art. 15 RODO)

2. Prawo do poprawiania tych danych.

Mają Państwo prawo do sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) i uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) posiadanych przez nas danych osobowych.

(Podstawa prawna: art. 16 RODO)

3. Prawo do usunięcia tych danych („prawo do bycia zapomnianym”).

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. W przypadku danych powiązanych z kontem w serwisach o ograniczonym dostępie żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta.

Mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli:

– Wycofana została określona zgoda, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę.

– Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.

– Wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych.

– Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL oraz historię korzystania, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

(Podstawa prawna: art. 17 RODO)

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli zgłoszone zostanie takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też wysłać żadnych komunikatów.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

– Gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni.

– Gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania.

– Gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe.

(Podstawa prawna: art. 18 RODO)

5. Prawo do przenoszenia tych danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo otrzymać posiadane przez nas swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Jak również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Dane dostępne w formie tekstowej wyślemy w postaci pliku w formacie csv lub json. Formaty te są powszechnie używane i nadają się do odczytu maszynowego. Pozostałe dane, będące w naszej dyspozycji (pliki w innych formatach), zostaną przekazane w ich oryginalnej postaci. (Podstawa prawna: art. 20 RODO)

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Realizacja niektórych tych praw może być ograniczona obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych wypadkach prawa te realizujemy po zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Osoby posiadające dostęp do serwisów o ograniczonym dostępnie do realizacji powyższych praw mogą skorzystać z funkcji tam dostępnych. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach obsługi.

W jakim czasie realizujemy powyższe prawa?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, wystąpią Państwo do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. W tym celu administrator stosuje zgodne z przepisami środki ochrony fizycznej, środki ochrony sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego oraz środki ochrony stosowanych programów i baz danych.

Informacje dodatkowe

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, będziemy na podstawie zebranych danych wysyłać powiadomienia o promocjach naszych usług i promocjach w przypadku naszej współpracy z partnerami. Nie będziemy przekazywać danych osobowych innym firmom i nie będziemy przesyłać informacji handlowej od firm niezwiązanych z naszymi usługami.

Na stronach internetowych przedsiębiorstwa mogą pojawiać się łącza do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez przedsiębiorstwo. Mogą one posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

SPONSOR GŁÓWNY

Partnerzy

Sponsorzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl