Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STREFA ZAWODNIKA REGULAMINY Regulamin Karty Dogtrekkera

Regulamin Karty Dogtrekkera

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.   Niniejszy regulamin określa zasady wydawania i korzystania z Karty Dogtrekkera, w ramach Projektu „Karta Dogtrekkera”.
1.2.   Wystawcą Karty jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500, organizator Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

2. Definicje

2.1.   Regulamin – Regulamin Karty Dogtrekkera.
2.2.   Karta – Karta Dogtrekkera – imienna, mająca formę plastikowej karty.
2.3.   Wystawca – firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500.
2.4.   Posiadacz – osoba fizyczna, której została wydana Karta.
2.5.   Ubiegający się – osoba fizyczna ubiegająca się o wydanie Karty.
2.6.   Zawody – zawody z cyklu Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
2.7.   Pies – pies z którym Posiadacz startuje w Zawodach.
2.8.   Wniosek – wniosek o wydanie Karty.
2.9.   Lekarz –lekarz weterynarii Zawodów.
2.10.   Wpis – data aktualnego szczepienia Psa przeciwko wściekliźnie wpisana na odwrocie Karty przez Lekarza.
2.11.   Aktualne Zaświadczenie – aktualne zaświadczenie o szczepieniu Psa przeciwko wściekliźnie.

3. Karta

3.1.   Posiadaczem Karty jest jedna osoba.
3.2.   Na Karcie znajduje się imię i nazwisko Posiadacza oraz imię i data urodzenia Psa lub maksymalnie dwóch Psów.
3.3.   Karta jest opatrzona indywidualnym numerem.
3.4.   Na odwrocie Karty jest możliwość wpisania daty aktualnego szczepienia Psa przeciwko wściekliźnie przez lekarza weterynarii zawodów Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

4. Warunki wydawania Karty

4.1.   Wydanie Karty jest bezpłatne.
4.2.   Posiadaczem może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i brała udział w minimum 5. edycjach zawodów z cyklu Pucharu Polski w Dogtrekkingu (5 pojedynczych startów).
4.3.   W przypadku zawodników startujących w Kategorii Rodzinnej z jednym psem, o wydanie Karty może ubiegać się jeden członek rodziny.
4.4.   W przypadku zawodników startujących w Kategorii Rodzinnej z dwoma lub większą liczbą psów, o wydanie karty może ubiegać się więcej członków rodziny (maksymalnie tylu, z iloma psami startuje rodzina), przy czym każdy z nich umieszcza na swojej Karcie dane innego Psa.
4.5.   W celu uzyskania Karty należy wysłać do Wystawcy drogą elektroniczną, na adres karta@dogtrekking.com.pl, wniosek o wydanie Karty Dogtrekkera.
4.6.   W wiadomości należy podać następujące dane:
a)   imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie Karty,
b)   imię Psa lub Psów,
c)    datę urodzenia Psa lub Psów,
d)   wymienić 5 edycji Pucharu Polski w Dogtrekkingu, w których brał udział Ubiegający się (należy podać nazwę miejscowości oraz rok).
4.7.   W przypadku Psów, których dokładna data urodzenia nie jest znana, Posiadacz podaje orientacyjną datę urodzenia (przynajmniej rok), zgodną z datą widniejącą na zaświadczeniu o szczepieniu Psa przeciwko wściekliźnie.
4.8.   Do wiadomości należy załączyć zdjęcie Ubiegającego się oraz zdjęcie Psa.
4.9.   Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg lub tiff, minimalny dopuszczany rozmiar zdjęć to 2000x3000 pikseli (kadr pionowy). Wysłanie zdjęcia nie wystarczającej jakości może być przyczyną odmowy wydania Karty.
4.10.   Zdjęcie Ubiegającego się powinno przedstawiać całą głowę oraz górną część barków, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
4.11.   Zdjęcie psa powinno przedstawiać całą głowę Psa, powinna ona zajmować 70-80% zdjęcia.
4.12.   Wnioski o wydanie Karty będzie można składać dwa razy do roku.
4.13.   Wystawca każdorazowo poda terminy składania wniosków i wydawania Kart, informacja ta będzie zamieszczona na stronie internetowej www.dogtrekking.com.pl w zakładce „Karta Dogtrekkera” oraz na FanPage’u Pucharu Polski w Dogtrekkingu, pod adresem https://www.facebook.com/dogtrekkingcompl/ .
4.14.   W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku, Wystawca wyśle do niego wiadomość zwrotną z informacją o przyznaniu Karty, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania wiadomości od Ubiegającego się.
4.15.   W przypadku złożenia Wniosku w innym terminie, niż określony w pkt. 4.13. Wystawca odstąpi od rozpatrywania Wniosku.
4.16.   Wysyłając Wniosek, Ubiegający się akceptuje warunki Regulaminu oraz zaświadcza, że podane we Wniosku dane są prawdziwe.
4.17.   W przypadku stwierdzenia, że podane przez Ubiegającego się dane są nie prawdziwe, Wystawca odmówi wydania Karty lub anuluje wydaną już Kartę.

5. Odbiór Karty

5.1.   Odbiór Karty będzie możliwy tylko osobiście w Biurze Zawodów na imprezach z cyklu Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Nie ma możliwości wysłania Karty pocztą.
5.2.   Posiadacz pokwituje odbiór karty poprzez złożenie własnoręcznego podpisu.
5.3.   Odbiór Karty będzie możliwy na pierwszych Zawodach po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz na każdych następnych Zawodach w roku złożenia wniosku.

6. Wpis daty szczepienia Psa przeciwko wściekliźnie

6.1.   TYLKO lekarz weterynarii zawodów Pucharu Polski w Dogtrekkingu może wpisać na Kartę datę aktualnego szczepienia Psa przeciwko wściekliźnie.
6.2.   Lekarz dokonuje Wpisu na podstawie aktualnego zaświadczenia o szczepieniu Psa przeciwko wściekliźnie.
6.3.   Wpis może dotyczyć tylko Psa lub Psów, których dane znajdują się na Karcie.
6.4.   W przypadku Karty, na której znajdują się dane dwóch Psów, Lekarz dokonuje Wpisu dotyczącego Psa I w kolumnie znajdującej się po lewej stronie Karty i Wpisu dotyczącego Psa II w kolumnie znajdującej się po prawej stronie Karty.
6.5.   Karta na której Lekarz dokonał Wpisu zastępuje Aktualne Zaświadczenie na użytek odprawy weterynaryjnej przed Zawodami.
6.6.   Wpis na Karcie NIE ZASTĘPUJE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA O SZCZEPIENIU PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W ŻADNEJ INNEJ SYTUACJI niż wymieniona w pkt. 6.6.
6.7.   Posiadacz ma obowiązek przedstawić Lekarzowi Aktualne Zaświadczenie każdorazowo po upłynięciu terminu ważności szczepienia wpisanego na Kartę, calem dokonania nowego Wpisu.
6.8.   W przypadku wystąpienia wątpliwości co do autentyczności Wpisu, Lekarz ma prawo zażądać od Posiadacza przedstawienia Aktualnego Zaświadczenia.
6.9.   W sytuacji w której Posiadacz startuje z innym psem niż pies, którego dane znajdują się na Karcie, Posiadacz ma obowiązek przedstawić Lekarzowi Aktualne Zaświadczenie psa, z którym startuje.

7. Zniżki na opłaty startowe

7.1.   Posiadacz uprawniony jest do korzystania ze zniżek na opłaty startowe w zawodach z cyklu Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
7.2.   Informacja o wysokości zniżek będzie zamieszczona na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce „Opłaty startowe”.
7.3.   Posiadaczom Karty którzy wystartowali w pięciu zawodach z cyklu Pucharu Polski w Dogtrekkingu w roku przysługuje prawo do darmowego szóstego startu w Zawodach w danym roku.
7.4.   Zniżki przysługują zarówno osobom dokonującym opłaty w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych lub przekazów pocztowych na konto Organizatora Pucharu Polski w Dogtrekkingu, jak i osobom dokonującym wpłaty w Biurze Zawodów.
7.5.   W przypadku zawodników zgłaszających się przez formularz internetowy i dokonujących opłaty na konto Organizatora Pucharu Polski w Dogtrekkingu, warunkiem uzyskania zniżki będzie podanie w formularzu zgłoszeniowym numeru Karty. Zasada ta nie obowiązuje zawodników, którzy jeszcze nie odebrali swojej Karty.
7.6.   Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie Karty w Biurze Zawodów.
7.7.   W przypadku zawodników startujących w Kategorii Rodzinnej, zniżka przysługuje wszystkim członkom rodziny, pod warunkiem, że przynajmniej jeden członek rodziny jest Posiadaczem Karty.
7.8.   Zniżka przysługuje Posiadaczowi począwszy od Zawodów, na których dokonuje on odbioru Karty.

8. Inne korzyści wynikające z posiadania Karty

8.1.   Wystawca przewiduje możliwość współpracy z innymi podmiotami w celu uzyskania korzyści przez Posiadaczy tj. zniżek, rabatów, dodatkowej usługi itp. od ww. podmiotów, w formie i wysokości wskazanej na stronie internetowej Pucharu Polski w Dogtrekkingu, pod adresem www.dogtrekking.com.pl.

9. Zgubienie lub zniszczenie Karty

9.1.   W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty w sposób uniemożliwiający odczytanie danych umieszczonych na Karcie, możliwe jest wydanie duplikatu Karty.
9.2.   W celu uzyskania duplikatu Karty należy przesłać drogą elektroniczną wiadomość do Wystawcy, na adres karta@dogtrekking.com.pl, podając w niej dane Posiadacza.
9.3.   Duplikat wydawany jest za opłatą 40 zł.
9.4.   Termin odbioru Karty oraz wniesienia opłaty Wystawca określi w wiadomości zwrotnej do Posiadacza.
9.5.   Opłatę należy wpłacić na konto Wystawcy, w tytule przelewu należy wpisać: „Duplikat Karty DT” oraz imię i nazwisko Posiadacza.
9.6.   Numer konta na które należy dokonywać opłat: 50 1020 5558 1111 1199 3660 0175.

10. Anulowanie Karty

10.1.   W określonych sytuacjach Wystawca może anulować Kartę.
10.2.   Anulowanie Karty będzie skutkowało utratą prawa do zniżek i innych korzyści wynikających z posiadania Karty.
10.3.   Anulowanie Karty może nastąpić w następujących sytuacjach:
a)   stwierdzenie, że podane we Wniosku dane są nie prawdziwe,
b)   stwierdzenie złamania postanowień Regulaminu przez Posiadacza,
c)    wycofanie przez Posiadacza zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Zakończenie Projektu Karta Dogtrekkera

11.1.   Wystawca zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Projektu „Karta Dogtrekkera” w dowolnym momencie trwania ww. Projektu.
11.2.   W przypadku zakończenia Projektu „Karta Dogtrekkera”, Wystawca zamieści stosowną informację na stronie internetowej www.dogtrekking.com.pl.

12. Dane osobowe

12.1.   Wysyłając Wniosek, Ubiegający się wyraża zgodę na przetwarzanie podanych we Wniosku danych oraz adresu e-mail przez Wystawcę oraz podmioty współpracujące z wystawcą w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań Wystawcy określonych w Regulaminie.
12.2.   Ubiegający się wyraża zgodę na przekazywanie podanych we Wniosku danych podmiotom współpracującym z Wystawcą w celu uzyskania przez Posiadaczy korzyści, zgodnie z pkt. 8. Regulaminu.
12.3.   Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500, kontakt: info@dogtrekking.com.pl.
12.4.   Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.
12.5.   Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Posiadacz ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12.6.   Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Projektu „Karta Dogtrekkera” funkcjonowania Karty Dogtrekkera.
12.7.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uzyskania Karty.
12.8.   Cofnięcie przez Posiadacza zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykonywanie obowiązków Wystawcy określonych w Regulaminie i tym samym będzie jednoznaczne z anulowaniem Karty.

13. Postanowienia końcowe

13.1.   Wystawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
13.2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Pucharu Polski w Dogtrekkingu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Oficjalni Partnerzy

Sponsorzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl