Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STREFA ZAWODNIKA REGULAMINY Regulamin Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2020

Regulamin Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2020

 

I. Cel zawodów

 • Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w Dogtrekkingu..
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

II. Nazwa imprezy

Puchar Polski w Dogtrekkingu 2020

 

III. Organizator:

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyńska 7
41 - 500 Chorzów

 

IV. Kontakt:

Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl

Oficjalny mail:
info@dogtrekking.com.pl 

 

V. Terminy i limity ilości zawodników:

 • 19.09 – Wisła (maksymalnie 250 osób). Edycja w Wiśle będzie jednocześnie Mistrzostwami Polski w Dogtrekkingu.
 • 17.10 - Złoty Stok

 

VI. Warunki uczestnictwa:

 1. Puchar Polski w Dogtrekkingu to ogólnopolska impreza turystyczno - sportowa. Uczestnikiem będzie osoba, która spełni następujące warunki:
  • Dokona zgłoszenia on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie internetowej: www.dogtrekking.com.pl (preferowane) lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów,
  • Dokona opłaty startowej (preferowane wpłaty na konto Organizatora).
 2. Prawo do startu w Dogtrekkingu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat dopuszczalny jest start za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu na określonym dystansie.
 4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub papierowej) Uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
  • Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych, ujętymi w pkt. XXV niniejszego Regulaminu.
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
  • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody oraz przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
  • Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora i oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
  • Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
  • W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

 

VII. Psy:

 1. Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.
 2. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.
 3. Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu to 10 lat. Jeżeli pies jest starszy może brać udział w Dogtrekkingu po okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia.
 4. Waga plecaka dla psa nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.
 5. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
 6. Wszystkie psy biorące udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
 7. Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
 8. Przez cały czas trwania startu to znaczy od wyruszenia na trasę, aż po przekroczenie mety uczestnik ma obowiązek towarzyszyć psu z którym wystartował.
 9. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
 10. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
 11. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

 

VIII. Wyposażenie:

 1. Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
  • mapę (otrzymaną od organizatora)
  • telefon komórkowy,
  • miskę,
  • wodę dla psa w ilości min. 1 litra,
  • plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt.
  • but dla psa (nie dotyczy dystansu MINI)
 2. W wypadku imprez rozgrywanych w górach (Wisła, Złoty Stok) należy dodatkowo zabrać:
  • bandaż elastyczny lub półelastyczny, minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi,
  • bandaż dziany minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi.
 3. Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna być zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie.
 4. Pies powinien być prowadzony w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.
 5. Zabrania się przypinania do pasa biodrowego psa prowadzonego na obroży.
 6. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
 7. Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora.
 8. Zabrania się korzystania z odbiorników GPS/GLONASS w celu nawigowania w terenie.
 9. Zawodnik obowiązkowo zdaje sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od razu po przekroczeniu linii mety.
 10. Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.

 

IX. Opłaty startowe:

 1. Start indywidualny, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 10 dni przed imprezą:
  • 60 zł – dystans MINI
  • 70 zł – dystans MID
 2. Start w kategorii rodzinnej, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 10 dni przed imprezą:
  • 50 zł - dystans MINI
  • 55 zł - dystans MID
 3. Start indywidualny, opłata dokonywana w Biurze Zawodów:
  • 80 zł - dystans MINI
  • 90 zł - dystans MID
 4. Start w kategorii rodzinnej, opłata dokonywana w Biurze Zawodów:
  • 65 zł - dystans MINI
  • 75 zł - dystans MID
 5. W kategorii Rodzinnej dzieci do ukończenia 16 roku życia zwolnione są z opłaty startowej pod warunkiem wniesienia opłaty za pozostałych członków rodziny w terminie do 10 dni przed imprezą. W przypadku opłaty dokonywanej w Biurze Zawodów obowiązuje opłata 30 zł za każde dziecko, które ukończyło 5 lat.
 6. Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora do 10 dni przed zawodami oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
 7. W przypadku dokonania przelewu po terminie, uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę ceny w Biurze Zawodów.
 8. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
 9. W tytule płatności należy wpisać nazwiskoosoby za którą dokonywana jest opłata oraz nazwę miejscowości gdzie odbywają się zawody. W przypadku opłaty za więcej niż 1. osobę, należy dopisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników.
 10. Numer konta na które należy dokonywać opłat startowych: 50 1020 5558 1111 1199 3660 0175
 11. Opłata za start wolontariusza : - 15 złod aktualnie obowiązujących opłat.
  Warunkiem jest pisemne wypełnienie formularza wraz z podpisem kierownika schroniska poświadczającym aktywność wolontariusza w danym schronisku, wysłane w formie elektronicznej do 7 dni przed startem na mail: info@dogtrekking.com.pl.
  Formularz do pobrania [KLIKNIJ]

 

X. Program zawodów:

 1. Program każdej imprezy może ulec drobnym zmianom, o czym Organizator każdorazowo poinformuje uczestników poprzez komunikat na fanpage'u oraz stronie internetowej.
 2. Start MINI i MIDA jest wspólny. W przypadku zmiany programu imprezy, pojawi się informacja na ten temat.
 1. Ramowy program zawodów:

Piątek:

godz. 19.00 - 20.00 - I odprawa weterynaryjna, weryfikacja zgłoszeń

Sobota:

godz.8.00 - 9.30 - II odprawa weterynaryjna, weryfikacja zgłoszeń
godz. 9.45 - odprawa techniczna zawodników (MID i MINI)
godz. 10.00 - start zawodników w kategorii MID i MINI
godz.13.00 - pokazy oraz ciepły posiłek regeneracyjny (do wyboru mięsny i bezmięsny)
godz. 17.00 - dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród (godzina uzależniona od powrotów uczestników z trasy, istnieje możliwość przeprowadzenia dekoracji wcześniej).

 

XI. Dystanse:

 1. Zawodnicy mają do wyboru dwa dystanse, podane długości dystansów są przybliżone, dokładny dystans zostanie podany najpóźniej na tydzień przed imprezą.
  • MINI ok. 15 km - dystans skierowany głównie dla debiutantów. 
  • MID ok. 25 km
 2. Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące tras będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.
 4. Podane odległości dotyczą przejścia trasy drogami/ścieżkami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo to zmiany długości tras lub rezygnacji z przeprowadzenia określonego dystansu dostosowując je do panujących warunków.

 

XII. Trasa:

 1. Start do Dogtrekkingu na wszystkich dystansach odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania Dogtrekkingu.
 2. Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych.
 3. Jeżeli na trasie będą znajdować się funkcyjni zawodnik ma obowiązek stosować się do ich zaleceń, również w kwestii wyboru kierunku marszu.
 4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty będą ponumerowane i należy zaliczać je w kolejności od pierwszego do ostatniego.
 5. Ominięcie chociaż jednego punktu kontrolnego uniemożliwia formalne zaliczenie Dogtrekkingu. Sędzia może warunkowo zaliczyć Dogtrekking w wypadku pominięcia przez zawodnika jednego punktu kontrolnego jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 20 min, max 2h), zasada ta nie może być stosowana przy miejscach 1,2,3.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do pokonania całej trasy ze zgłoszonym przez siebie do imprezy psem. Pies ten, musi być połączony z zawodnikiem za pomocą smyczy lub liny podczas pokonywania całej trasy. Jedyne wyjątki od tej reguły stanowią newralgiczne miejsca takie jak: punkty kontrolne lub bufet, gdzie uczestnik może chwilowo powierzyć opiekę nad swoim psem innemu zawodnikowi. Na szczególnie trudnych technicznie odcinkach trasy, uczestnik może doraźnie skorzystać z pomocy innego zawodnika w przeprowadzaniu psa przez przeszkodę.
 7. Na trasie Dogtrekkingu będzie znajdował się punkt żywieniowy.
 8. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 9. Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie Organizatora. W przeciwnym razie może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej organizatora lub innych służb.
 10. Poinformowanie organizatora/sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem Dogtrekkingu.
 11. Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy.
 12. Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 18.00. Uczestnik który nie dotrze na metę do godziny 18.00 zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora o swoim położeniu. Nie dotarcie do godziny 18 na metę jest równoznaczne z nie ukończeniem zawodów.
 13. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 14. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie Dogtrekkingu.
 15. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
 16. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.
 17. Na terenach parków narodowych, rezerwatów oraz innych miejsc o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, zabronione jest poruszanie się poza szlakami turystycznymi i ogólnodostępnymi drogami.

 

XIII. Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu dokonywany jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu wbudowany jest w numer startowy).
 2. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać na trasie otrzymane z pakietem numery startowe przymocowane z przodu.
 3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto (od ogłoszenia startu do przekroczenia linii mety).
 4. Linię mety stanowi mata do elektronicznego pomiaru czasu.
 5. Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 18.00. Uczestnik który nie dotrze na metę do godziny 18.00 zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora o swoim położeniu. Nie dotarcie do godziny 18 na metę jest równoznaczne z nie ukończeniem zawodów.

 

XIV. Karta zawodnika:

 1. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta musi zostać czytelnie podpisana i wypełniona drukowanymi literami (w niektórych wypadkach wymaga się użycia perforatora). Hasła wpisane do karty muszą zostać przepisane czytelnie i bezbłędnie. Błędy ortograficzne będą traktowane jako niezaliczenie punktu.
 2. Wypełniona poprawnie karta zawodnika nie jest jednoznaczna z zaliczeniem Dogtrekkingu. Jeżeli na trasie znajdują się dodatkowe punkty kontrolne na których będzie sprawdzana obecność zawodników, zawodnik ma obowiązek zgłosić się do funkcyjnego spisującego zawodników.

 

XV. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 •  pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu (dyplomy rozdawane są w trakcie dekoracji, nie wysyłamy dyplomów pocztą),
 • gadżety w pakiecie startowym ufundowane przez sponsorów,
 • kolorową mapę i kartę zawodnika (mapy są udostępniane tylko na czas startu i zbierane na mecie),
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce, ciastka, itp.),
 • posiłek regeneracyjny na mecie (mięsny lub bezmięsny),
 • nagrody dla zwycięzców poszczególnych dystansów (MINI, MID, LONG).

 

XVI. Klasyfikacje:

 •  Mężczyźni MID
 •  Kobiety MID
 •  Rodzina MID
 •  Kobiety, Mężczyźni, Rodziny MINI (klasyfikacja Open)
 •  Kluby/ Drużyny (zawodnicy startujący indywidualnie lub w kat. rodzinnej mogą podawać nazwy formalnych lub nieformalnych stowarzyszeń do których należą). Podsumowanie klasyfikacji drużynowej odbywa się na Finale Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

 

XVII. Kategoria Rodzinna:

 1. Rodzinę zgłoszoną do Kategorii Rodzinnej mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. Istnieją odstępstwa od tej reguły, które są zawsze rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
 2. Cała rodzina może startować z jednym psem. Członkowie rodziny mogą startować z maksimum dwoma psami na jednego członka rodziny.
 3. W Kategorii Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły min. dwóch członków rodziny.
 4. Członkowie kat. rodzinnej wspólnie zaliczają punkty kontrolne. Różnica odległości między członkami zespołu w chwili przekroczenia mety nie może być większa niż 5 metrów.
 5. Czas przekroczenia mety liczony jest od zawodnika (członka rodziny) który ma na sobie numer startowy (rodzina startuje z jednym numerem startowym). Zasada ta obowiązuje w przypadku pomiaru czasu za pomocą chipów. W pozostałych przypadkach jako czas całej rodziny przyjmuje się czas przekroczenia mety ostatniego członka rodziny.
 6. Klasyfikacja w Kategorii rodzinnej Dogtrekkingu będzie przeprowadzona na dystansie MID.
 7. Na dystansie MINI nie ma oddzielnej klasyfikacji rodzinnej - rodziny startują w jednej kategorii z zawodnikami startującymi indywidulanie (OPEN).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zgłoszonej rodziny.

 

XVIII. Drużyny:

 1. W trakcie rozgrywania Pucharu Polski w Dogtrekkingu zostaną wyłonienie najlepsze drużyny.
 2. Za osobę reprezentującą drużynę rozumie się każdą osobę, która wpisze w formularzu zgłoszeniowym jej nazwę. Każda osoba podająca się za członka tej samej drużyny zbiera punkty na poczet swój oraz drużyny. Drużyna która uzbiera najwięcej punktów wygrywa klasyfikację.
 3. Kto może tworzyć drużynę:
  • Drużynę może stworzyć każda osoba startująca w Pucharze w kat. indywidualnej.
  • W ramach drużyny może występować również rodzina, reprezentując siebie poprzez wpisanie w formularzu zgłoszeniowym w miejscu drużyna nazwiska rodzinnego lub też nazwy dowolnego klubu. Punkty zdobywane przez rodzinę dla klubów liczone są tak samo jak przez zawodnika indywidulanego (nie sumuje się punktów zdobytych przez każdego członka rodziny).
  • Drużyna może być formalnie działającym klubem (klub rasy, klub sportowy itp.) lub nazwą wymyśloną przez kilku przyjaciół.
  • Zgłoszona przez zawodnika nazwa drużyny w której startuje na danej imprezie nie może być zmieniona. Organizator nie poprawia błędów w nazwie drużyny (błędy w nazwie traktowane są przez system pomiarowy jako "nowa" drużyna).
 4. Najlepsze drużyny zostaną wyróżnione w trakcie imprezy finałowej.

 

XIX. Punktacja Pucharu Polski w Dogtrekkingu:

 

MIEJSCE

MID

MINI

1

700 pkt

400 pkt

2

650 pkt

380 pkt

3

600 pkt

360 pkt

4

590 pkt

350 pkt

5

580 pkt

340 pkt

6

570 pkt

335 pkt

7

565 pkt

330 pkt

8

560 pkt

325 pkt

9

555 pkt

320 pkt

10

550 pkt

315 pkt

11

545 pkt

310 pkt

12

540 pkt

305 pkt

13

535 pkt

300 pkt

14

530 pkt

295 pkt

15

525 pkt

290 pkt

Itd.

Itd.

Itd.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiego samego czasu w zawodach, wszystkim przyznaje się punkty za miejsce, na którym są sklasyfikowani (punkty za miejsca, które by zajęli nie są przyznawane). To znaczy jeśli są dwaj zawodnicy na dziesiątym miejscu, to dostaną w przypadku startu na dystansie MID po 550 pkt., a następny 540 pkt. za miejsce dwunaste.

 

XX. Tytuły

 1. Na poszczególnych edycjach przyznawane będą tytuły zwycięzców edycji.
 2. Po zakończeniu wszystkich edycji zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy Pucharu Polski w Dogtrekkingu na podstawie uzbieranych punktów.
 3. Tytuły które będą przyznawane najlepszym zawodnikom:
  • Mężczyźni:
-       1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
-       2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
-       3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 •  Kobiety:
-        1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
-        2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
-        3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 • Rodziny:
-        1 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
-        2 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
-        3 miejsce w Pucharze Polski w Dogtrekkingu
 1. Tytuły zostaną przyznane w trakcie finału Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

 

XXI. Ruch drogowy:

 1. Dogtrekking będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

XXII. Kary:

Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 •  upomnienie,
 •  upomnienie i kara czasowa (min. 1 minuta, max. 2 godziny),
 •  dyskwalifikacja.

 

XXIII. Ochrona środowiska naturalnego

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 2. Każdy uczestnik Dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Uczestnik może otrzymać worki na odchody w Biurze Zawodów. W promieniu 20 metrów od Biura Zawodów oraz startu/mety zlokalizowane będą pojemniki na odchody. Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci do których można wrzucić odchody. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi 20 min karą czasową lub dyskwalifikacją.

 

XXIV. Protesty

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Protest należy zgłosić najpóźniej dwie godziny po przybyciu na metę.
 2. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

 

XXV. Informacje dodatkowe:

 1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 4. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
 6. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy Dogtrekkingu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
 8. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 9. Warunkiem otrzymania nagród (za 1, 2 lub 3 miejsce) jest obecność laureatów podczas dekoracji.
 10. Dopuszczalne jest reprezentowanie zawodnika przez inną osobę po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.
 11. W trakcie trwania zawodów - w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID-19 (informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa zostanie podana na tydzień przed imprezą).

 

XXVI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500, kontakt: info@dogtrekking.com.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi start w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu, jak również w celach informacyjnych (np. wyniki zawodów, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
 4. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 5. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
 6. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat. 
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Oficjalni Partnerzy

Sponsorzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl