Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STREFA ZAWODNIKA REGULAMINY Regulamin konkursu fotograficznego "Wakacje z Psem"

Regulamin konkursu fotograficznego "Wakacje z Psem"

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu „Wakacje z Psem” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2.  Organizatorem Konkursu jest właściciel strony www.dogtrekking.com.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.Facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).
 5. Konkurs dostępny jest na FanPage’u Organizatora Pucharu Polski w Dogtrekkingu, pod adresem https://www.facebook.com/dogtrekkingcompl/(zwany dalej „FanPage”).
 6. Konkurs rozpocznie się z chwilą opublikowania posta konkursowego i będzie trwał do 06.09.2020 r. do godziny 24:00.
 7. Nadsyłane zdjęcia nie mogą być wykonane wcześniej niż w roku 2020.
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w serwisie Facebook.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a Organizatora, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie FanPage’a do wysyłania wiadomości naruszających przepisy prawa lub godzących w dobre obyczaje.
 7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem.
 8. Użytkownicy, którzy przesłali zdjęcia, wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie ich zdjęć przez organizatora w celach promocyjnych imprezy Puchar Polski w Dogtrekkingu oraz kolejnych konkursów fotograficznych przeprowadzonych przez organizatora.

§3. Zasady Konkursu

 1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce Regulamin, natomiast konkurs zostanie przeprowadzony na tablicy FanPage'a. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu w komentarzu do posta konkursowego zdjęcia prezentującego psa lub człowieka oraz pasujące do tematu konkursu "Wakacje z psem". Uczestnik konkursu zobowiązany jest podać w poście imię psa, miejsce gdzie zostało wykonane zdjęcie oraz kategorię do której zgłasza zdjęcie (ziemia, woda, powietrze).
 3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego zdjęcia uprawnionym do rozporządzania prawami autorskimi do niego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który złoży niezgodne z prawdą oświadczenie lub nie poda danych do przesłania nagrody konkursowej.
 4. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
 5. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia (maksymalnie 1 zdjęcie w danej kategorii).

§4. Komisja Konkursowa

 1. Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych zdjęć w Konkursie. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania 1 zwycięzcę w każdej z kategorii. Komisja Konkursowa może dodatkowo wręczyć wyróżnienie  w konkursie.

§5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie stanowią bony na wybrane produkty: Advantix, Foresto, Kiltix, Advantage  o równowartośći 150 zł. Bony będa przyznane za zwycięstwo w każdej z trzech kategorii (ziemia, woda, powietrze). Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania maksymalnie 3 wyróżnień w konkursie (bony o równowartości 100 zł).
 2. Bony można zrezalizować w trakcie Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu w Wiśle 19.09.2020.
 3. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony do 15.09.2020 do godz. 16:00.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Fundatorem nagrody jest właściciel marki Advantix.

§6. Zawiadamianie Laureatów i wydanie nagród

 1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureat”) zostaną powiadomieni o wygranej na tablicy FanPage'a. Następnie uczestnicy podadzą swoje dane do przesyłki nagrody w wiadomości do FanPage'a.  Będą oni również zobowiązani do wysłania zdjęcia w rozmiarze co najmniej 2000x3000 px na adres mailowy: info@dogtrekking.com.pl.
 2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata lub jego opiekuna ustawowego w formie wiadomości do FanPage'a następujących informacji: imienia i nazwiska Laureata, adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz numeru telefonu, w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy, o którym mowa w ust. 1.
 3. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników.
 4. W przypadku gdy Laureat nie spełni warunków określonych w ust. 2, prawo do nagrody przepada, a Organizator ma prawo przyznać nagrodę innemu Laureatowi.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

§7. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przeprowadzenia Konkursu – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 3. dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Konkursową.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie uchybia to uprawnieniom Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§8. Dane osobowe Uczestników Konkursu

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i doręczenia nagród oraz ogłoszenia na FanPage’u listy Laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
 2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo do ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce Regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)

SPONSOR GŁÓWNY

Partnerzy

Sponsorzy

Patroni Medialni

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl