Największy cykl imprez dla właścicieli psów w Polsce.
PUCHAR POLSKI W DOGTREKKINGU

 

 

DOGTREKKING GALERIA ABC DOGTREKKERA

Jesteś tutaj: STREFA ZAWODNIKA REGULAMINY Regulamin Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2022

Regulamin Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2022

 

I. Cel zawodów

 • Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w Dogtrekkingu.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

II. Nazwa imprezy

Puchar Polski w Dogtrekkingu 2022

 

III. Organizatorzy:

SPORTSHOOTER
ul. Cieszyńska 7/1
41 - 500 Chorzów

Fundacja Sportowa Polska

 

IV. Kontakt:

Oficjalna strona internetowa:
www.dogtrekking.com.pl

Oficjalny mail:
info@dogtrekking.com.pl 

 

V. Terminy:

9.04.2022 - Lubliniec
14.05.2022 - Sanok
11.06.2022 - Park Śląski - Chorzów
27.08.2022 - Koszęcin
24.09.2022 - Wisła
15.10.2022 - Złoty Stok

 

VI. Informacje w związku z epidemią COVID-19

Terminy zawodów mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilości zawodników.

Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia startów indywidualnych lub startów falowych w razie konieczności spowodowanej sytuacją epidemiologiczną. W przypadku organizacji startów indywidualnych lub falowych, do niniejszego regulaminu zostanie sporządzony załącznik określający szczegółowe zasady na jakich zostaną one przeprowadzone.

Ostateczną informację dotyczącą organizacji startów oraz programu zawodów Organizator opublikuje najpóźniej 3 dni przed imprezą.

W trakcie trwania zawodów - w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID-19.

 

VII. Warunki uczestnictwa:

 1. Puchar Polski w Dogtrekkingu to ogólnopolska impreza turystyczno - sportowa. Uczestnikiem będzie osoba, która spełni następujące warunki:
  • Dokona zgłoszenia on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie internetowej: www.dogtrekking.com.pl lub w Biurze Zawodów na miejscu imprezy,
  • Dokona opłaty startowej (preferowane wpłaty na konto Organizatora).
 2. Prawo do startu w Dogtrekkingu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat dopuszczalny jest start za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu na określonym dystansie.
 4. W przypadku startu indywidualnego młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 

VIII. Dystanse:

 1. Zawodnicy mają do wyboru poniższe dystanse (podane długości dystansów są przybliżone, dokładna długość trasy zostanie podana najpóźniej na tydzień przed imprezą):
  • Chihuahua ok. 5 km - zostanie przeprowadzony na wybranych edycjach Pucharu Polski w Dogtrekkingu, na zasadach określonych w załączniku do niniejszego regulaminu. Dystans nie jest wliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
  • MINI ok. 15 km
  • MID ok. 25 km
  • LONG - min. 35 km - zostanie przeprowadzony warunkowo na wybranych edycjach Pucharu Polski w Dogtrekkingu (warunki przeprowadzenia dystansu określone są w pkt. 6 i 7).
 2. Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące tras będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.
 4. Podane odległości dotyczą przejścia trasy drogami/ścieżkami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości tras lub rezygnacji z przeprowadzenia określonego dystansu.
 6. Warunkiem przeprowadzenia zawodów na dystansie Long będzie zgłoszenie się i opłacenie startu na tym dystansie przez minimum 20. zawodników w terminie każdorazowo określonym przez Organizatora (do ok. 3. tygodni przed zawodami).
 7. W przypadku zebrania niewystarczającej ilości osób zgłoszonych na dystans Long w ww. terminie, wszystkie zapisane na ten dystans osoby zostaną automatycznie przepisane na dystans Mid, a różnica w opłacie startowej zostanie zwrócona na konto bankowe z którego została dokonana wpłata. Organizator mailowo poinformuje o tym fakcie osoby zapisane na dystans Long, a zawodnicy którzy będą chcieli w takim przypadku całkowicie zrezygnować ze startu w dogtrekkingu, będą mogli to zrobić w ciągu 3. dni od otrzymania ww. wiadomości, informując o tym w wiadomości zwrotnej do Organizatora.

 

IX. Kategorie:

 1. Zawody Pucharu Polski w Dogtrekkingu rozgrywane są w Kategorii Indywidualnej i w Kategorii Rodzinnej.
 2. W kategorii indywidualnej wystartować może jedna osoba z maksymalnie dwoma psami.

 

X. Kategoria Rodzinna:

 1. Rodzinę zgłoszoną do Kategorii Rodzinnej mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. lub osoby zamieszkujące z psem we wspólnym gospodarstwie domowym (dalej określane jako Rodzina). Istnieją odstępstwa od tej reguły, które są zawsze rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
 2. Cała Rodzina może startować z jednym psem. Członkowie rodziny mogą startować z maksimum dwoma psami na jednego członka rodziny.
 3. W Kategorii Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły min. dwóch członków rodziny.
 4. Członkowie Kategorii Rodzinnej wspólnie pokonują całą trasę i wspólnie zaliczają punkty kontrolne. Różnica odległości między członkami Rodziny w chwili przekroczenia mety nie powinna być większa niż 5 metrów. W przeciwnym razie sędzia może nałożyć na Rodzinę karę czasową.
 5. Wynik końcowy Rodziny to czas przekroczenia mety przez zawodnika (członka Rodziny) który ma na sobie numer startowy. Zasada ta nie obowiązuje w sytuacji gdy dwie lub więcej Rodzin przekracza metę w tym samym czasie – za wynik końcowy Rodziny uznaje się wtedy czas przekroczenia mety przez ostatniego członka Rodziny ustalony na podstawie nagrania z kamery umieszczonej przy linii mety. O przeprowadzeniu weryfikacji wyniku decyduje sędzia lub przeprowadza ją na wniosek jednej z Rodzin.
 6. Klasyfikacja w Kategorii Rodzinnej Dogtrekkingu będzie przeprowadzona na dystansie MID i MINI.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zgłoszonej rodziny.

 

XI. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia można dokonać on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora lub na miejscu imprezy w Biurze Zawodów (opcja zapisów w Biurze Zawodów może być niedostępna na niektórych edycjach, informacja taka zostanie każdorazowo zamieszczona w zakładce "Rejestracja" na stronie www.dogtrekking.com.pl)
 2. Przed każdymi zawodami, w zakładce "Rejestracja" na stronie www.dogtrekking.com.pl, Organizator zamieści informację o terminie zakończenia zgłoszeń on-line.
 3. W przypadku możliwości przeprowadzenia startów indywidualnych, uczestnik wypełniając formularz wybiera godzinę startu i rejestracji w biurze zawodów. W przypadku przeprowadzenia startu wspólnego lub startów grupowych godziny te nie obowiązują.
 4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
  • Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych, ujętymi w pkt. XXVIII niniejszego Regulaminu i je akceptuję.
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich - na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
  • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody oraz przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
  • Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora i oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
  • Oświadczam iż nie mam przeciwwskazań medycznych do startu w zawodach.
  • Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
 5. Odbioru numerów i pakietów startowych można dokonać w Biurze Zawodów po przejściu odprawy weterynaryjnej (konieczne aktualne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie).
 6. Godziny pracy Biura Zawodów podawane są każdorazowo przed zawodami (ramowy program zawodów określa pkt. XVIII regulaminu).
 7. Jeżeli zawodnik zgłosi się do Biura Zawodów po godzinach jego pracy, Organizator ma prawo odmówić wydania mu numeru startowego przed godziną startu. Zawodnik taki będzie miał możliwość wyruszenia na trasę po starcie pozostałych zawodników.

 

XII. Opłaty startowe:

 1. Start indywidualny, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 10 dni przed imprezą:
  • 40 zł - dystans Chihuahua
  • 70 zł – dystans MINI
  • 80 zł – dystans MID
  • 100 zł - dystans LONG
 2. Start w kategorii rodzinnej, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty do 10 dni przed imprezą:
  • 40 zł/osoba - dystans Chihuahua
  • 60 zł/osoba - dystans MINI
  • 70 zł/osoba - dystans MID
 3. Start indywidualny, opłata dokonywana w Biurze Zawodów:
  • 50 zł - dystans Chihuahua
  • 90 zł - dystans MINI
  • 100 zł - dystans MID
  • 120 zł - dystans LONG
 4. Start w kategorii rodzinnej, opłata dokonywana w Biurze Zawodów:
  • 50 zł/osoba - dystans Chihuahua
  • 80 zł/osoba - dystans MINI
  • 90 zł/osoba - dystans MID
 5. Opłaty startowe dla dzieci:
  • dzieci do ukończenia 16 roku życia zwolnione są z opłaty startowej pod warunkiem zgłoszenia i wniesienia opłaty za pozostałych członków Rodziny w terminie do 10 dni przed imprezą,
  • w przypadku opłaty dokonywanej w Biurze Zawodów obowiązuje opłata za każde dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 16 lat w wysokości: 30 zł na dystansie Mini i Mid; 20 zł na dystansie Chihuahua,
  • po ukończeniu 16 roku życia obowiązują pełne opłaty startowe.
 6. Posiadaczom Karty Dogtrekkera przysługują zniżki od opłat startowych na zasadach określonych w Regulaminie Karty Dogtrekkera, dostępnym na stronie www.dogtrekking.com.pl w zakładce „Regulaminy”.
 7. Opłata wpisowego może być dokonywana na konto Organizatora nie później niż na 10 dni przed zawodami oraz w formie wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
 8. W przypadku dokonania przelewu później niż na 10 dni przed zawodami, uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę ceny w Biurze Zawodów.
 9. W sytuacji rezerwacji godzin startów, uczestnicy mają obowiązek wnieść opłatę startową w przeciągu 3. dni od dokonania zgłoszenia, w przeciwnym razie będą usuwani z listy startowej.
 10. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji w których zawody zostaną odwołane przez Organizatora.
 11. W tytule płatności należy wpisać nazwisko osoby za którą dokonywana jest opłata oraz nazwę miejscowości gdzie odbywają się zawody. W przypadku opłaty za więcej niż jedną osobę, należy dopisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników.
 12. Numer konta na które należy dokonywać opłat startowych: 50 1020 5558 1111 1199 3660 0175
 13. Opłata za start wolontariusza : - 15 zł od aktualnie obowiązujących opłat.
  Warunkiem jest pisemne wypełnienie formularza wraz z podpisem kierownika schroniska poświadczającym aktywność wolontariusza w danym schronisku, wysłane w formie elektronicznej do 7 dni przed startem na mail: info@dogtrekking.com.pl.
  Formularz do pobrania [KLIKNIJ]

 

XIII. Psy:

 1. Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.
 2. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.
 3. Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu to 10 lat. Pies który ukończył 10 lat może brać udział w Dogtrekkingu po okazaniu przed startem przez jego właściciela pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie (wzór oświadczenia). Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia. Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dystansy Chihuahua. Na dystansie Chihuahua dopuszcza się do startu, bez ograniczeń wiekowych, wszystkie psy, które są w stanie pokonać dystans 5-7 km bez uszczerbku dla zdrowia.
 4. Waga plecaka dla psa nie może przekraczać 1/3 masy ciała psa.
 5. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
 6. Wszystkie psy biorące udział w Dogtrekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie.
 7. Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do pokonania całej trasy ze zgłoszonym przez siebie do imprezy psem. Pies ten, musi być połączony z zawodnikiem za pomocą smyczy lub liny podczas pokonywania całej trasy. Jedyne wyjątki od tej reguły stanowią newralgiczne miejsca takie jak: punkty kontrolne lub bufet, gdzie uczestnik może chwilowo powierzyć opiekę nad swoim psem innemu zawodnikowi. Na szczególnie trudnych technicznie odcinkach trasy, uczestnik może doraźnie skorzystać z pomocy innego zawodnika w przeprowadzaniu psa przez przeszkodę.
 9. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
 10. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.
 11. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

 

 XIV. Wyposażenie:

 1. Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
  • mapę (otrzymaną od organizatora),
  • telefon komórkowy,
  • miskę,
  • wodę dla psa w ilości min. 1 litra,
  • but dla psa (nie dotyczy dystansu MINI)
 2. W wypadku imprez rozgrywanych w górach (Sanok, Szczawno-Zdrój, Wisła, Złoty Stok) należy dodatkowo zabrać:
  • bandaż elastyczny lub półelastyczny, minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi,
  • bandaż dziany minimum 7 cm szeroki x 300 cm długi,
  • plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt.
 3. Zawodnik pokonuje trasę prowadząc psa na smyczy (preferowana smycz z amortyzatorem). Linka powinna być zaczepiona do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej przez osoby pełnoletnie.
 4. Pies powinien być prowadzony w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży.
 5. Zabrania się przypinania do pasa biodrowego psa prowadzonego na obroży.
 6. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
 7. Zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazane przez organizatora.
 8. Zabrania się korzystania z odbiorników GPS/GLONASS w celu nawigowania w terenie.
 9. Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem, na trasie zawodów oraz na mecie.

  

XV. Trasa:

 1. Zawodnicy pokonują trasę, zaliczając punkty kontrolne zaznaczone na mapie otrzymanej od Organizatora na odprawie technicznej. Punkty są ponumerowane i należy zaliczać je w kolejności od pierwszego do ostatniego.
 2. Punkty kontrolne stanowią zamieszczone na trasie hasła lub infrastruktura turystyczna w postaci: tablic informacyjnych, drogowskazów lub inne charakterystyczne punkty opisane na Karcie Zawodnika.
 3. Początek trasy może być pilotowany przez samochód lub motocykl, o czym zawodnicy zostaną poinformowani przed startem. W takim wypadku obowiązuje zakaz wyprzedzania pojazdu pilotującego.
 4. Jeżeli na trasie będą znajdować się funkcyjni zawodnik ma obowiązek stosować się do ich zaleceń, również w kwestii wyboru kierunku marszu.
 5. Zawodnicy mają obowiązek zaliczyć wszystkie punkty kontrolne na trasie. Sędzia może warunkowo zaliczyć Dogtrekking w wypadku pominięcia przez zawodnika maksymalnie jednego punktu kontrolnego, jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 15 min, max. 2h), zasada ta nie może być stosowana przy miejscach 1, 2, 3.
 6. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 7. Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie Organizatora. W przeciwnym razie może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej Organizatora lub innych służb.
 8. Poinformowanie Organizatora/Sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem Dogtrekkingu.
 9. Organizator, w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, zapewnia pomoc w powrocie do bazy.
 10. Na terenach parków narodowych, rezerwatów oraz innych miejsc o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, zabronione jest poruszanie się poza szlakami turystycznymi i ogólnodostępnymi drogami.

 

XVI. Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu dokonywany jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu wbudowany jest w numer startowy).
 2. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać na trasie otrzymane z pakietem numery startowe przymocowane z przodu.
 3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto (od ogłoszenia startu do przekroczenia linii mety).
 4. Linię mety stanowi mata do elektronicznego pomiaru czasu.
 5. Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 17.00. Uczestnik który nie dotrze na metę do godziny 17.00 zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora o swoim położeniu. Nie dotarcie do godziny 17.00 na metę jest równoznaczne z nie ukończeniem zawodów.

 

 XVII. Karta Zawodnika:

 1. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta musi zostać czytelnie podpisana i wypełniona drukowanymi literami (na niektórych punktach kontrolnych wymaga się użycia perforatora).
 2. Zawodnik obowiązkowo zdaje sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od razu po przekroczeniu linii mety.
 3. Hasła wpisane na karcie muszą zostać przepisane czytelnie i bezbłędnie. Wszelkie błędy (również błędy ortograficzne), będą traktowane jako niezaliczenie punktu. Sędzia może uznać taki punkt za zaliczony, jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 5 minut), zasada ta nie dotyczy zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1, 2, 3.

 

XVIII. Program zawodów:

 1. Program każdej imprezy może ulec zmianom.
 2. Ostateczną informację dotyczącą programu zawodów Organizator opublikuje najpóźniej 3 dni przed imprezą.
 3. Ramowy program zawodów w przypadku startu wspólnego:

  Piątek:

  godz. 19.00 - 20.00 – rejestracja w biurze zawodów

  Sobota:

  godz.8.00 - 9.30 - rejestracja w biurze zawodów
  godz. 9.45 - odprawa techniczna zawodników
  godz. 10.00 - start Dogtrekkingu
  godz.13.00 - pokazy oraz godzina od której wydawany jest ciepły posiłek regeneracyjny

  godz. 16.00 - dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród (godzina uzależniona od powrotów uczestników z trasy).

 4. W przypadku startów grupowych godziny startów, rejestracji w biurze zawodów i podział na grupy startowe zostaną opublikowane przez Organizatora najpóźniej dzień przed imprezą.
 5. W przypadku startów indywidualnych każdy zawodnik wybierze podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego własną godzinę startu oraz rejestracji w biurze zawodów, które widoczne będą na publicznej liście startowej dostępnej na stronie internetowej Organizatora. Szczegółowy sposób organizacji startów indywidualnych określa załącznik do regulaminu.

 

XIX. Świadczenia dla zawodników

 1. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z chipem (elektroniczny pomiar czasu, do zwrotu po dotarciu na metę),
 • gadżety od sponsorów,
 • kolorową mapę i kartę zawodnika (do zwrotu po dotarciu na metę),
 • punkty kontrolne na trasie,
 • prawo do korzystania z opieki weterynaryjnej,
 • prawo do korzystania z bufetu na trasie (woda, napoje, owoce, ciastka, itp.), przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do nie zorganizowania bufetu na niektórych edycjach Pucharu Polski w Dogtrekkingu,
 • posiłek regeneracyjny (do wyboru w wersji mięsnej i bezmięsnej),
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu (dyplomy rozdawane są po dekoracji, są również udostępniane w postaci pliku pdf na stronie Organizatora, nie wysyłamy dyplomów pocztą),
 • nagrody dla zwycięzców poszczególnych dystansów.
 1. Warunkiem otrzymania nagród za 1, 2 i 3 miejsce jest obecność laureatów podczas dekoracji.
 2. Dopuszczalne jest reprezentowanie zawodnika przez inną osobę po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.

 

XX. Klasyfikacje na poszczególnych edycjach Pucharu Polski w Dogtrekkingu:

 • Mężczyźni MINI
 • Kobiety MINI
 • Rodziny MINI
 • Mężczyźni MID
 • Kobiety MID
 • Rodziny MID
 • Mężczyźni LONG
 • Kobiety LONG

 

XXI. Punktacja Pucharu Polski w Dogtrekkingu:

 

MIEJSCE

LONG

MID

MINI

1

900 pkt.

700 pkt.

500 pkt.

2

850 pkt.

650 pkt.

470 pkt.

3

800 pkt.

600 pkt.

440 pkt.

4

750 pkt.

590 pkt.

430 pkt.

5

700 pkt.

580 pkt.

420 pkt.

6

650 pkt.

570 pkt.

415 pkt.

7

630 pkt.

565 pkt.

410 pkt.

8

610 pkt.

560 pkt.

405 pkt.

9

600 pkt.

555 pkt.

400 pkt.

10

590 pkt.

550 pkt.

395 pkt.

11

585 pkt.

545 pkt.

390 pkt.

12

580 pkt.

540 pkt.

385 pkt.

13

575 pkt.

535 pkt.

380 pkt.

14

570 pkt.

530 pkt.

375 pkt.

15

565 pkt.

525 pkt.

370 pkt.

Itd.

Itd.

Itd.

Itd.

 

 1. Klasyfikacja generalna prowadzona jest w następujących kategoriach: Kobiety, Mężczyźni, Rodziny oraz Klasyfikacja Drużynowa (zgodnie z pkt. XXII Regulaminu).
 2. W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiego samego czasu w zawodach, wszystkim przyznaje się punkty za miejsce, na którym są sklasyfikowani (punkty za miejsca, które by zajęli nie są przyznawane). To znaczy jeśli są dwaj zawodnicy na dziesiątym miejscu, to dostaną w przypadku startu na dystansie MID po 550 pkt., a następny 540 pkt. za miejsce dwunaste.
 3. W wypadku startu we wszystkich edycjach Pucharu Polski do sumy punktów nie jest wliczany najsłabszy wynik, chyba że zawodnicy osiągną taką samą ilość punktów.
 4. W przypadku miejsc 1, 2, 3:
   • jeśli zawodnicy osiągną taką samą ilość punktów, o zdobytym miejscu decyduje łączna ilość punktów ze wszystkich edycji Pucharu Polski.
   • jeśli nie doprowadzi to do rozstrzygnięcia, zawodnikom przyznawane jest miejsce ex aequo, natomiast nie są przyznawane miejsca które by zajęli (tj. np. jeśli dwaj zawodnicy zajmą miejsce 2., to kolejny zawodnik zostanie sklasyfikowany na miejscu 4.).

 

XXII. Drużyny:

 1. W trakcie rozgrywania Pucharu Polski w Dogtrekkingu zostaną wyłonione najlepsze drużyny.
 2. Za osobę reprezentującą drużynę rozumie się każdą osobę, która wpisze w formularzu zgłoszeniowym jej nazwę. Każda osoba podająca się za członka tej samej drużyny zbiera punkty na poczet swój oraz drużyny. Drużyna która uzbiera najwięcej punktów wygrywa klasyfikację.
 3. Kto może tworzyć drużynę:
  • Drużynę może stworzyć każda osoba startująca w Pucharze Polski w Dogtrekkingu zarówno w kategorii indywidualnej, jak i rodzinnej.
  • Punkty zdobywane przez rodzinę dla klubów liczone są tak samo jak przez zawodnika indywidualnego (nie sumuje się punktów zdobytych przez każdego członka rodziny).
  • Drużyna może być formalnie działającym klubem (klub rasy, klub sportowy itp.) lub nazwą wymyśloną przez kilku przyjaciół.
  • Zgłoszona przez zawodnika nazwa drużyny w której startuje na danej imprezie nie może być zmieniona. Organizator nie poprawia błędów w nazwie drużyny (błędy w nazwie traktowane są przez system pomiarowy jako "nowa" drużyna).
 4. Najlepsze drużyny zostaną wyróżnione w trakcie imprezy finałowej.

 

XXIII. Kary:

Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 •  upomnienie,
 •  upomnienie i kara czasowa (min. 1 minuta, max. 2 godziny),
 •  dyskwalifikacja.

 

XXIV. Protesty

 1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Protest należy zgłosić najpóźniej dwie godziny po przybyciu na metę.
 2. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

 

XXV. Ruch drogowy:

 1. Dogtrekking będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

XXVI. Ochrona środowiska naturalnego

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza strefą bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.
 2. Każdy uczestnik Dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Jedyny wyjątek stanowią miejsca na trasie gdzie nie ma pojemników na śmieci do których można wrzucić odchody. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi 20 min karą czasową lub dyskwalifikacją.

  

XXVII. Informacje dodatkowe:

 1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 3. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej", w tym z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
 6. W trakcie trwania zawodów - w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnośnie gromadzenia się, zachowania odległości od innych osób i obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID‑19.
 7. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie Dogtrekkingu, zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów) oraz przestrzegania zasad fair play.
 8. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

XXVIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500, kontakt: info@dogtrekking.com.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi start w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu, jak również w celach informacyjnych (np. wyniki zawodów, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
 4. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 5. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
 6. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat. 
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w zawodach Pucharu Polski w Dogtrekkingu, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.

 

Załącznik – Starty indywidualne

Podczas startów indywidualnych obowiązują zasady określone w Regulaminie Pucharu Polski w Dogtrekkingu, chyba że niniejszy załącznik stanowi inaczej.

I. Zgłoszenia

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy każdy Uczestnik wybiera indywidualną godzinę startu oraz powiązany z nią przedział czasowy w którym dokona rejestracji w biurze zawodów.
 2. W formularzu zgłoszeniowym wyświetlają się tylko dostępne godziny startów tj. nie zajęte dotychczas przez innych Uczestników.
 3. Informację dotyczącą godziny startu i rejestracji w biurze zawodów Uczestnik otrzyma w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację na zawody, będzie ona również opublikowana na liście startowej.

II. Rejestracja w Biurze Zawodów i start

 1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać przydzielonych godzin startu i rejestracji.
 2. Uczestnicy mogą dokonać rejestracji w Biurze Zawodów w dniu zawodów w przydzielonych indywidualnie godzinach lub dzień przed zawodami w godzinach pracy Biura Zawodów (w przeddzień zawodów nie obowiązują indywidualne godziny rejestracji). Wprzypadku spóźnienia do Biura Zawodów sędzia może nałożyć na zawodnika karę czasową.
 3. Uczestnicy mają obowiązek stawić się w strefie startu na 2 minuty przed godziną startu.
 4. Uczestnik, który spóźni się na start otrzyma karę czasową w wysokości 5 minut.

III. Pomiar czasu

 1. W przypadku startów indywidualnych oficjalnym czasem zawodów jest czas netto (od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety).

 

Załącznik – Dystans Chihuahua

Na dystansie Chihuahua obowiązują zasady określone w Regulaminie Pucharu Polski w Dogtrekkingu, chyba że niniejszy załącznik stanowi inaczej.

 1. Dystans Chihuahua zostanie przeprowadzony na wybranych edycjach Pucharu Polski w Dogtrekkingu i będzie miał długość 5-7 km.
 2. Na dystansie Chihuahua dopuszcza się do startu, bez ograniczeń wiekowych, wszystkie psy, które są w stanie pokonać dystans 5-7 km bez uszczerbku dla zdrowia.
 3. Osoby, które towarzyszą zawodnikom startującym na dystansach klasyfikowanych w Pucharze Polski w Dogtrekkingu mogą wystartować na dystansie Chihuahua bez psa.
 4. Wyposażenie – każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
 • mapę (otrzymaną od organizatora),
 • telefon komórkowy,
 • miskę dla psa,
 • wodę dla psa w ilości min. 0,5 litra.
 1. Na dystansie Chihuahua będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu, natomiast nie będzie przeprowadzona klasyfikacja (wyniki zostaną podane jedynie informacyjnie). Dystans ten nie wlicza się do punktacji generalnej Pucharu Polski w Dogtrekkingu.
 2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za uczestnictwo w zawodach.

 

 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Partnerzy

Sponsorzy

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl